รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ] PRODUCT OF : EQ with Thai SMILE
 
Code : MDBOOK03
Name : EQ with Thai SMILE
Price : 190
 

ถ้าคุณต้องสู้รบกับความเครียด หนังสือขายดี Bestseller เล่มนี้จะช่วยคุณบริหารอารมณ์และค้นหารอยยิ้มแบบไทยๆ ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ
พร้อมแบบทดสอบความสามารถในการบริหารอารมณ์

 PRODUCT OF : Unlock Leadership Potential @ Rai Jai Yim
 
Code : MDBOOK 10
Name : Unlock Leadership Potential @ Rai Jai Yim
 

Unlock Leadership Potential @ Rai Jai Yim - Leadership boot camp that helps business leaders from leading companies such as PICO (Thailand), GlaxoSmithKline, TIPCO Foods, A-Host, Lucky Star, Kasikorn Securities etc. empowers their unseen leadership potential. This book is written by Kris Ruyaporn Author of the Best Seller Books"Innovation Leader" "EQ with Thai Smile Series" and "Smile : DNA of Leadership Happiness"

 PRODUCT OF : ถอดรหัสความสุข
 
Code : MDBOOK02
Name : ถอดรหัสความสุข
Price : 195
 

ความสำเร็จที่ปราศจากความสุขจะมีความหมายอะไร ในทางตรงข้าม ความสุขที่ปราศจากความสำเร็จก็ไร้ซึ่งความหมายเช่นกัน หนังสือเล่มนี้เป็นอาหารสมองที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักบริหารสมัยใหม่เพ่ือหาจุดความสำเร็จและความสุขในชีวิตการงานและชีวิตรอบครัวได้เป็นอย่างดี

 PRODUCT OF : Leadership Academy @ Rai Jai Yim
 
Code : MDBOOK09
Name : Leadership Academy @ Rai Jai Yim
 

Leadership Academy @ Rai Jai Yim by Kris Ruyaporn Author of the Best Seller Books"Innovation Leader" "EQ with Thai Smile Series" and "Smile : DNA of Leadership Happiness"

 PRODUCT OF : ใกล้้ฟ้า แนบใจ
 
Code : MDBOOK01
Name : ใกล้้ฟ้า แนบใจ
Price : 195
 

ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ สัมผัสธรรมชาติของขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ จนสร้างการงอกงามของความรักด้วย 64 วิธี ที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน จนทำให้ทั้งคู่ได้พบสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากความรัก...ว่า...ความรักยิ่งใหญ่คือ...การให้ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจก่อกำเนิดศูนย์ที่เรียกว่า ศูนย์ใจยิ้ม โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้มีรอยยิ้มออกมาจากใจ

 PRODUCT OF : Leadership EQ with Thai SMILE
 
Code : MDBOOK04
Name : Leadership EQ with Thai SMILE
Price : 190
 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังค้นหาตัวเอง เพ่ือสร้างภาวะผู้นำในการสะกิดความเก่งออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หนังสือ Bestseller เล่มนี้คือคำตอบพร้อมแบบประเมินความสามารถในการบริหารความเก่ง

 PRODUCT OF : Executive EQ with Thai smile
 
Code : MDBOOK05
Name : Executive EQ with Thai smile
Price : 190
 

ถ้าคุณใฝ่ฝันอยากเป็นนักบริหาร (Innovation Organization + Hi-Performance Team + Hi-Trust Family) ที่สามารถสะกิดความสนุกประสานต่อยอดความสนุกและสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หนังสือเล่มนี้บอกเคล็ดลับ พร้อมแบบทดสอบ Executive EQ ในตัวคุณ

 PRODUCT OF : ผู้นำสายพันธ์ุใหม่ Innovative Leaders
 
Code : MDBOOK06
Name : ผู้นำสายพันธ์ุใหม่ Innovative Leaders
Price : 190
 

การเป็นผู้นำสายพันธุ์ใหม่ จำเป็นท่่ีต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ การหยุดที่จะสะท้อนความเก่งและจุดอ่อนที่อยู่ในตัวเรา การตกผลึกความคิด เพ่ือก้าวต่อไปในอีกระดับของความสำเร็จ เป็นศาสตร์ที่สำคัญใการสั่งสมความรู้

 PRODUCT OF : สะกิดความเก่ง ด้วยรอยยิ้มแบบไทย ๆ
 
Code : MDBOOK07
Name : สะกิดความเก่ง ด้วยรอยยิ้มแบบไทย ๆ
Price : 190
 

มีคนมากมายที่เลือกทางเดินชีวิต โดยมีพื้นฐานมาจากคนรอบข้าง หรือเลือกทางเดินชีวิตตามความต้องการของตลาด โดยไม่ได้กลับมามองถึงความถนัด และความเก่งที่เป็นธรรมชาติของตนเอง ทำให้ชีวิตทั้งชีวิตเป็นชีวิตที่ปราศจาากความสุขและความสนุก หนังสือสะกิดความเก่งด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ ในมือคุณเล่มนี้ เน้นถึงการสร้างทัศนคติที่เป็นบวกกับตัวเอง และกระบวนการนำความเก่งที่เป็นธรรมชาติของตัวเราออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการทำความเข้าใจกับ่อเกิดพฤติกรรมของตนเอง ภาวะแวดล้อม และภาวะเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต ตลอดจนแนะแนววิธีการค้นหาและการบริหารความเก่งอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Thai SMILE หรือ รอยยิ้มแบบไทย ๆ

 PRODUCT OF : พลัังแห่งอัจฉริยภาพ
 
Code : MDBOOK08
Name : พลัังแห่งอัจฉริยภาพ
Price : 295
 

"ความสำเร็จเป็นของคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร" ความสำเร็จเป็นสิ่งท่ีจับต้องได้ถ้ารู้จักเคล็ดลับการเจียระไปพรสวรรค​์ ที่ซ้อนเร้นอยู่ภายในให้กลายเป็นพลังแห่งอัจฉริยภาพ ดังบทเรียนอันลำ้ค่าจากบุคคลตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้


1
Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us