รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]Leadership EQ with Thai SMILE
 
 

Leadership EQ with Thai SMILE
กลยุทธ์สะกิดความเก่ง เพื่อสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่


    
   "ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังค้นหาตัวเองเพื่อสร้างภาวะผู้นำในการสะกิดความเก่งออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หนังสือ ""Leadership EQ with Thai Smile กลยุทธ์สะกิดความเก่ง เพื่อสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่"" Best Seller เล่มนี้คือคำตอบพร้อมแบบประเมินความสามารถในการบริหารความเก่งค่ะ " หนังสือ book LEADERSHIP EQ WITH THAI SMILE


สารบัญ
     คำขอบคุณ
     หนังสือเล่มนี้สื่ออะไร
     ทำไมต้องสะกิดความเก่ง
     ใครเป็นคนกำหนดมาตรฐานความเก่งของคุณ
     ถึงเวลา…เป็นตัวของตัวเองเสียที
     คุณชื่นชมกับความสุขที่มีแค่ไหน
     คุณเก่งกว่าที่คุณคิด
     แรงกระชากสู่การเปลี่ยนแปลง
     กำลังใจ…พลังชีวิตที่ใครๆ ก็ต้องการ
     การสะกิดความเก่งเพื่อสร้างผู้นำสายพันธ์ใหม่
     เริ่มต้นค้นหาตัวเอง (S= Self-awareness)
     บริหารสมดุลของชีวิต (M= Manage Emotion)
     สร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมาย (I= Innovate Inspiration)
     เข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง (L= Listen with Head and Heart)
     อยู่กับธรรมชาติรอบตัวอย่างมีความสุข (E= Enhance Social Skill)
     ภาคผนวก
คำนิยม
     เป็นหนังสือที่เขียนในภาษาที่อ่่านเข้าใจง่าย ชี้แนะให้คิดอย่างเป็นระบบ ให้รู้จักมองอนาคร มีการวางแผน วางเป้าหมาย บริหารเวลา ฟัง คิด ทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข ด้วยวิุีชีวิตแบบไทยๆ ถ้าอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และไตร่ตรองจนเกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ก็จะบังเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล

-----คุณสมพงษ์ วนาภา  อดีตเลขาธิการคณกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

     หนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผมอย่างมาก ทั้งในการบริหารและการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ผมไ้ตระหนักว่า จริงๆ แล้วเพียงแค่รู้จักตัวเอง รู้ขอบเขตความสามารถ รู้้ความต้องการของตนเอง ก็สามารถนำไหสู่ความสำเร็จด้วยรอยยิ้มที่พร้อมรับทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจ
-----คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ Managing Director Oracle Corporation (Thailand) Co.,  Ltd.

        มีคนมากมายที่เลือกทางเดินชีวิตโดยมีพ้ืนฐานมาจากคนรอบข้าง หรือเลือกทางเดินชีวิตตามความต้องการของสังคม โดยไม่ได้กลับมามองึงความถนัดและความเก่งที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง ทำให้ชีวิตทั้งชีวิตเป็นชีวิตที่ปราศจากความสนุกและความสุข หนังสือกลยุทธ์สะกิดความเก่ง เพ่ือสร้างผู้นำสายพันธ์ใหม่ในมือคุณเล่มนี้ เน้นถึงกระบวนการค้นหาตัวเอง การสร้างทัศนคติที่เป็นบวกกับตัวเองและกระบวนการนำความเก่งที่เป็นธรรมชาติของตัวเราออกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการทำความเข้าในกับบ่อเกิดพฤติกรรมของตนเอง ภาวะแวดล้อมและภาวะเคลียดที่เกิดขึ้นในชีวิต ตลอดจนแนะแนววิธีการค้นหาและการบริหารความเก่งอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Thai SMILE หรือ รอยยิ้มแบบไทยๆ
        คุณเคยสังเกตไหมว่า ทำไมน้ำจึงไหลจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่เสมอ ทำไมไม่ไหลจากที่ตำ่ขึ้นสู่ที่สูงบ้าง ทำไมแม่น้ำทุกสายในโลกนี้ต้องไหลคดเคี้ยว ทำไมไม่ไหลไหตรงๆ หรือทำไมไม่ทำมุมให้ได้ฉาก 
        คำตอบง่ายๆ เพียงคำเดียวที่สามารถตอบคำถามทั้งหมดข้างต้นนี้ก็คือ คำว่า ธรรมชาติ ที่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ก็เพราะเป็นธรรมชาติของมัน นำ้ไม่ไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงก็เพราะธรรมชาติของน้ำต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่เสมอ และนอกจากน้ำจะไปลจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่แล้ว น้ำก็ยังจะหาทางไหลที่เจอะเจอกับอุปสรรคน้อยที่สุดด้วย บ่อยครั้งที่มนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติด้วยการสร้างเทคโนโลยีทางวิชาการ ใส่แรงดันเข้าไปจำนวนหนึ่ง เพ่ือทำให้น้ำพุ่งจากที่ตำ่ขึ้นสู่ที่สูง แต่สุดท้ายน้ำก็จะหาหนทางของมันไหลลงสู่ที่ตำ่อยู่ดี การบังคับให้นำ้จากที่ตำ่ไหลย้อนขึ้นที่สูงเป็นกระบวนการที่ขัดกับธรรมชาติ จริงอยู่ที่เราอาจเอาชนะธรรมชาติได้เป็นครั้งเป็นคราว แต่เราก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ตลอดไป และที่สำคัญ อย่าลืมว่า ภายใต้กระบวนการเอาชนะธรรมชาตินี้ยังต้องใช้แรงมหาศาลอีกด้วย
        เด็กทุกคนไม่ต้องพยายามเล่น พวกเขาเล่นและสนุกกับการเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องให้ใครมาบอก และที่สำคัญก็คือ พวกเขาแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ได้ด้วยหนทางของแต่ละคนเอง แต่ที่เก็กบางคนไม่ชอบไปโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานของตัวเองเช่นเดียวกัน
        มีคนมากมายที่เลือกอาชีพโดยมีพื้นฐานมาจากคนรอบข้าง หรือเลือกอาชีพตามความต้องการของตลาดโดยไม่ได้กลับมามองถึงธรรมชาติของตัวเอง ส่งผลให้หลายคนต้องเครียดกับสิ่งที่ตัวเองทำ แม้บ่อยครั้งจะพบว่าผลที่ออกมาทำได้ดีและเป็นที่น่าพอใจ แต่เม่ือถามถึงความชอบหรือความสนุกในสิ่งที่ทำอยู่ กลับได้คำตอบไปในทางตรงข้าม
        หนังสือกลยุทธ์สะกิดความเก่งเพ่ือสร้างผู้นำสายพันธ์ใหม่ในมือคุณเล่มนี้ เน้นถึงกระบวนการค้นหาตัวเอง การสร้างทัศนคติที่เป็นบวกกับตัวเองและกระบวนการนำความเก่งที่เป็นธรรมชาติของตัวเราออกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการทำความเข้าในกับบ่อเกิดพฤติกรรมของตนเอง ภาวะแวดล้อมและภาวะเคลียดที่เกิดขึ้นในชีวิต ตลอดจนแนะแนววิธีการค้นหาและการบริหารความเก่งอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Thai SMILE หรือ รอยยิ้มแบบไทยๆ

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us