รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]Executive EQ with Thai smile
 
 

Executive EQ with Thai smile     
ศิลปะสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ของนักบริหาร ด้วยรอยยิ้มแบบไทย ๆ 

 
        
 
 
        รวมสุดยอดศิลปะการสร้างอัจฉริยภาพทางอารมณ์ของนักบริหารด้วยรอยย้ิมแบบไทยๆ โดยในเล่มได้เน้นถึงกระบวนการสลายความเครียดของนักบริหารให้กลายเป็นความสนุก และความสุขในการเดินทาง ด้วยการรู้จักสะกิดต่อมสนุก สร้างเป้าหมายด้วยรอยยิ้มจากใจ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ ด้วยการเห็นความต่าง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดให้กลายเป็นปัญญาพร้อมแบบประเมินอัจฉริยะทางอารมณ์ของคุณ ด้วยวิธีง่าย ๆ กับหลักการดี ๆ ท่่ีได้แนะนะไว้อย่างดีแล้วในเล่ม

สารบัญ
     -  10 อันดับความเครียดของนักบริหาร
     -  เส้นทางสุ่การ Execuitve EQ
     -  แบบเพ่ือประเมิน Execuitve EQ
     -  เปิดกรอบความคิดในการรู้จักตนเองและทีมงาน (S : Self and Team Awareness)
     -  สะกิดต่อมสนุกในการเจียระไนความเก่ง (M : Manage Emotion)
     -  เล็งเป้าหมายร่วมด้วยรอยยิ้มจากใจ (I : Innovate Inspriration)
     -  ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของความต่าง (L : Listen with and Heart)
     -  สร้างความสัมพันธ์ในทีมที่เป็นเลิศ (E : Enhance Social Skill)
     -  การประยุกต์ใช้ Execuitve EQ เพ่ือสร้าง Innovate Inspriration

คำนิยม
 
        เป็นหนังสือที่นักบริหารไทย โดยเฉพาะองค์กรแบบไทยๆ ควรอ่านอย่างยิ่ง อ่านง่าย ให้ไอเดียที่กระชับ และผมเช่ือว่ามุมมองการบริหารของท่านจะเปลี่ยนไป เม่ือท่านได้เข้าใจในหลักการและนำวิธีการ S-M-I-L-E ไปใช้ ทิปโก้นำหลักการ S-M-I-L-E ของ Executive EQ มาพัฒนาทีมงาน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในโรงงาน ตลอดจนเป็นหนึ่งในแปด  core competencies ขององค์กร 
-----คุณวิวัฒน์ ล้ิมศักดากุล  กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
 
 
        ผู้เขียนมีพรสวรรค์ที่นำเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารมาเรียบเรียงหลักการ S-M-I-L-E  ได้อย่างสร้างสรรค์ และเน้ือหาที่ง่ายๆ สบายๆ อ่านได้อย่างไม่เบ่ือ และให้แง่คิดที่มีประโยชน์ ทำให้ผู้อ่านเข้าใตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตสาวนตัว กับคนในครอบครัวหรือเพ่ือนอีกด้วย ผมเช่ือว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่่งแกผู้อ่าน “ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการสร้างความสำเร็จจการรอยยิ้มจากใจของคนที่เกี่ยวข้องทุกคน” ตามความตั้งใจของผู้เขียน
-----คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
 
        หนังสือเล่มนี้เสนอข้อคิดที่เป็นไปได้สำหรับบุคคลซึ่งแสวงหาชีวิตบนจุดสาดุลระหว่างความสำเร็จและความสุขใจ ซึ่งเป็นบ่่อเกิดแห่งการดำรงชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทุกวันเวลาอย่างยั่งยิืน  
-----คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข  กรรมการผู้จัดการบริษัท A-HOST จำกัด
 
 
        ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะเรียบเรียงวิชาความรู้ชั้นสูงแบบตะวันตกให้เข้าใจได้ง่าย ผู้อ่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร (self-development) ถือว่าหนังสือเล่มนี้ได้สร้างคุโณปการต่อการพัฒนาทางการบริหารเป็นอย่างมาก 
-----คุณชัยพร นาคะสาทิศ  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรคคล บริษัทบ้านปู จำกัด
        
           Executive EQ with Thai SMILE เป็นหนังสือที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารมืออาชีพ คุณพ่อ คุณแม่ ตลอดจนเด็กๆ ที่ต้องการค้นหา "การพัฒนาวิถีไทยเพ่ือให้เกิดรอยยิ้มในการดำเนินชีวิตในสังคมไทยสมัยใหม่" อย่างเกินความคาดหมาย มีการพิมพ์เพิ่มอีกกว่าเจ็ดครั้ง ทั้งยังติดอันดับหนังสือขายดีในร้านหนังสือชั้นนำอย่างต่อเน่ืองตลอดมา
          การสร้าง innovation organization ง่ายกว่าที่คุณคิด ถ้าคุณรู้ศิลปะสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ หนังสือเล่มนี้เน้นถึงกระบวนการสลายความเคลียดของนักบริหารให้กลายเป็นความสนุกและความสุขในการเดินทาง ด้วยการรู้จักสะกิดต่อมสุขใจพร้องทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นเลิศด้วยการเห็นคุณค่าความต่าง ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่สร้างสรรค์ต่อยอดความคิดให้กลายเป็นปัญญาพร้อมแบบประเมินอัจฉริยะทางอารมณ์ของคุณ  

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us