รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]ผู้นำสายพันธ์ุใหม่ Innovative Leaders
 
 

ผู้นำสายพันธ์ุใหม่ Innovative Leaders        “กลยุทธ์เจียระไนต่อมคิด สะกิดต่อมสนุก” เพ่ือสร้างผู้นำสายพันธ์ใหม่
 
เป็นการรวมบทความจากคอลัมน์ยอดฮิดในเซ็กชั่น “Human Capital” หรือ “ทุนมนุษย์” ที่นำเสนอใน “ประชาชาติธุรกิจ” มาตั้งแต่เปิดพ้ืนที่นี้ใหม่
 
        คุณกฤษณ์ รุยาพร เจ้าของบทความได้นำต้นฉบับเดิมกลับไป “เจียระไน” ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมเสนอแนวในการเขียนจะไม่ใช่แค่เขียนเล่าประวัติแบบดาดๆ แล้วถอดเทปมานำเสนอ แต่จะใช้วิธีสัมภาษณ์อย่างถึงแก่น มีการกรอกแบบสอบถาม พร้อมกับสังเคราะห์เพ่ือค้นหา “ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ” ในมิติต่างๆ แต่วิธีการนำเสนอที่ “กฤษณ์ รุยาพร” ที่ได้แลกเปลี่ยนในวันนั้น มันไม่ใช่บทความวิชาการ มันลึกย่ิ่งกว่า “How to” มันเป็นการสังเคราะห์ วิธีคิด วิธีทำงานที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัวคนคนหนึ่ง และขุดค้นออกมานำเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นจุดเด่นจุดด้วยของคนแต่ละคนอย่างเป็นธรรมชาติ
 
แน่นอนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกว่า คนที่ประสบความสำเร็จแต่ละคนที่หยิบยกมานั้นดีทุกอย่าง เด่นทุกทางเหมือนเทวดา บางคนอาจมีความสามารถในการวิเคราะห์ บางคนอาจจะเด่นในเร่ืองการบริหาร การจัดการวางแผน บางคนอาจจะเก่งในเร่ืองมองภาพรวม มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างวิสัยทัศน์ แต่บางคนอาจเป็นเลิศในด้านบริหารจิตใจและความรู้สึกภายใน
 
        นี่คือธรรมชาติของมนุษย์
 
        “กลยุทธ์เจียระไนต่อมคิด สะกิดต่อสนุก” เล่มนี้ ไม่ใช่สอนให้เราฝืนธรรมชาติ แต่จะสอนให้เราใช้ความเก่งโดยธรรมชาติที่อยู่ในตัวของเราให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
 
        เหนือสิ่งอ่ืนใด คนที่ถูกเลือกมาจากหลากหลายวงการ ตั้งแต่ธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก ธุรกิจส่งออก สินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจไอที ธุรกิจบริการ กระทั่งสิ่งพิมพ์ ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีทำงานทุกส่วนอย่างรอบด้าน
 
นอกจากนี้ส่วนผสมของ “อายุ” ที่เลือกสรร มีตั้งแต่คนหนุ่ม คนสาว และผู้อาวุโสที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานอย่างคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวอย่าง ระริน อุทกะพันธ์ ศุภจีสุธรรมพันธ์ โชค บูลกุล วิชา พูลวรลักษณ์
 
        นี่คือส่วนผสมที่ลงตัวอย่างพอเหมาะพอเจาะอันเป็นความสามารถของผู้เขียนที่เลือกสรรอย่างลงตัว หากใครอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ผลจริงๆ ต้องอ่านอย่างช้าๆ ค่อยๆ เคี้ยว ค่อยๆ คิด จะได้ทั้งอรรถรสและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง        

สารบัญ

     -  โชค  บูลกุล (Matrix Cowboy)
     -  ศุภจี  สุธรรมพันธ์ ์ (Mulan On - Demand)
 
     -  วิชา  พูลวรลักษณ์ (Brave Heart Inventor)
 
     -  ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (Buddhism Ambssador)
 
     -  สุชาดา  ธีรวชิรกุล (Leadership Quality Builder)
 
     -  วิวัฒน์  ลิ้มศักดากุล (See the invisible)
 
     -  ณัฐศักดิ์  ​โรจนพิเชฐ (Fusion Creator)
 
     -  ปารเมศร์  รัชไชยบุญ (Principle - Centered Harmonizer)
 
     -  พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา (Global Citizen Developer)
 
     -  จักรภพ  เพ็ญแข (based Communicator)
 
     -  วารุณี  สุนทรเจริญนนท์ (Yin - Yang Synergizer)
 
     -  เกตติวิทย์  สิทธิสุนทรวงศ์ (Logistics Marketeer)
 
     -  มนัส  เจียรวนนท์ (Vision Crystallizer)
 
     -  ระริน  อุทกะพันธ์ (Intellectual Synergizer)
 
     -  รพี  สุจริตกุล (Persuasive Coach)
 
     -  มนตรี  แสงอุไรพร (Compassionate Teacher)
 
     -  บุญประสิทธิ์  ตั้งชัยสุข (Well-Being Engineering)
 
     -  ไพศาล  ธรสารสมบัติ (Dynamic Stabiltiy Conductor)
 
     -  นพดล ตัณศลารักษ์ (Synetgistic Integrator)
 
     -  ธวัช  มีประเสริฐกุล (Benchmarking Motivator)
     -  เฮอร์เบิต  วงศ์ภูษณชัย (Dynamic Motivator)

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us