รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น,Unilver, Stock Exchange of Thailand, BOI, Biopharm, TIPCO, Muangthai Assurance
Workshop : Leading Change & Cultural TransformationLeading Change & Cultural Transformation 
กลยุทธ์การนำการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

 


 
          


        Leading the dynamic of change and cultivate the organization transformation during crisis is the strategic leadership competencies for executive and professional. Leading Change & Cultural Transformation focuses on developing the Leadership intelligence ability to think and act strategically on the innovative transformation process, creating change management and cultural transformation architecture to effectively lead and communicate including skill enhancement to empower others for their commitment through implementation. 

        การนำองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนเป็นหัวใจสำคัญของนักบริหารมืออาชีพ หลักสูตรกลยุทธ์การนำการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม เน้นถึงวิธีการสร้างวุฒิภาวะในการนำการปรับกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงและวางรายละเอียดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสร้างคำมั่นสัญญาและกำลังใจ รวมทั้งลดแรงต้านในการฝ่าวิกฤต
 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
        • วางสถาปัตยกรรมเพื่อบริหารโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่เน้นจุดเด่น และเอกลักษณ์ขององค์กร 
           (Architect the innovative change and organization transformation roadmap)
        • พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการสื่อสารและสร้างภาวะผู้นำด้วยคำมั่นสัญญาของทีมงาน 
           (Enhance effectiveness in communicating and creating team commitment
           partner requirements)
        • วางกลยุทธ์และแผนงานในการสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อวัดผลสำเร็จของการบริหารการ
           เปลี่ยนแปลง 
           (Build strategies and implementation of cultural transformation for benchmarking the
           winning results)

หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
        เทคนิคการพัฒนาวุฒิภาวะเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม 
          (Create the emotional intelligence in leading the revitalization)
        • วางรูปแบบสถาปัตยกรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำและการปรับเปลี่ยนที่เน้นจุดเด่น & เอกลักษณ์
           ขององค์กร 
          (Architect change management and transformation leadership blueprint 
           in aligning with organization greatness) 
        • กระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้งกระแสความคิด จิตวิญญาณ และความกล้าในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ 
          (Get involved head, heart and courage in building new culture)
        • การสนับสนุนทีมงานด้วยการวางแผนการสื่อสารและติดตามผลของความสำเร็จ 
          (Empower team by create communication and implementation plan  for monitoring
          the winning results) 


 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
        • Strategic change architecture 
        • Change simulation computer software
        • S-M-A-R-T learning methodology

ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration)    2 วัน (Days) 

วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)

          Unilever Aviance  คลิกที่นี่!!   unilever aviance
          Lucky Star  คลิกที่นี่!!   L-U-C-K-Y Song facilitated by Arjan Kris Ruyaporn instructer team
          BOI  คลิกที่นี่!!   BOI Roadmap
          BOI  คลิกที่นี่!!   BOI Team
          SET  คลิกที่นี่!!   SET Culture
          SET  คลิกที่นี่!!   SET Song
          BIO  คลิกที่นี่!!   BIO Pharmsong
          Italthai  คลิกที่นี่!!   Leading Change with Thai SMILE @ Italthai by Kris Ruyaporn
          Somboon group  คลิกที่นี่!!   Leadership Voyage Program at Somboon group by Kris Ruyaporn
          Ksec  คลิกที่นี่!!   Ksec song

 

       
เอกสารอ้างอิง (Reference)


        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้หัวข้อ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
 ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)

      
  •  หนังสือพิมพ์ The Nation ในคอลัมน์ Hi-Managerหัวข้อ Cultural Change takes a lot of care and guidance 
 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!  
Cultural Change takes a lot of care and guidance

        •  หนังสือ People Magazine ในคอลัมน์พลังแห่งอัจฉริยะภาพของผู้นำหัวข้อ การสร้างทีมงาน Hi-Trust Hi-Perfornance Team 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!  การสร้างทีมงาน Hi-Trust Hi-Perfornance Team

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ การสร้างทีมงาม Hi-Trust Hi-Perfornance Team ฝ่าวิกฤต 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Blue Ocean Strategy with Smiley Heart กลยุทธ์รอยยิ้มจากหัวใจในทะเลสีคราม
 
        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Leadership Skills in leading Dynamic of Change ทักษะของผู้นำในการบริหารความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Leadership Skills in leading Dynamic of Change ทักษะของผู้นำในการบริหารความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Strategic Communication in leading change
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Strategic Communication in leading change

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ถอดรหัสความสุขเพ่ือสร้างพิมพ์เขียวของวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   ถอดรหัสความสุขเพ่ือสร้างพิมพ์เขียวของวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม


        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ความมุ่งมั่นอย่่างไม่ยึดติดคือพลังของผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   ความมุ่งมั่นอย่่างไม่ยึดติดคือพลังของผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ไข้หวัดเม็กซิโกกับปรัชญา : Only Paranoid Survive
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   ไข้หวัดเม็กซิโกกับปรัชญา : Only Paranoid Survive

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Leading cultural metamorphosis
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Leading cultural metamorphosis


        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Change : สร้าง DNA ใหม่ยิ้มสู้วิกฤต
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Smile@Change : สร้าง DNA ใหม่ยิ้มสู้วิกฤต

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ "ร่วมสร้าง DNA วัฒนธรรมองค์กรใหม่สู้วิกฤต"
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   "ร่วมสร้าง DNA วัฒนธรรมองค์กรใหม่สู้วิกฤต"

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us