รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : PTT, BANPU, Homepro, Farm Chokchai, PICO, ปปช, กพ
Workshop : Leadership Self-Discovery with Multi-Dimension Intelligence Profile TechnologyLeadership Self-Discovery with
Multi-Dimension Intelligence Profile Technology
การค้นหาต่อมสุขใจและชื่นชมพลังแห่งอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
        
          
 
        Discover and empower seen and unseen potential within you is critical success factors in building authentic leadership character. Leadership Self-Discovery focuses in discovering and defining leadership preferences and authentic character using Multi-Dimension Intelligence Profile assessment technology. This include develop leadership education roadmap in building leadership greatness. 
        การค้นหาและปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวุฒิภาวะผู้นำที่แท้จริง การค้นหาและชื่นชมพลังแห่งอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน เน้นการค้นหาและรู้จักอุปนิสัยพื้นฐานความถนัดต่อมสุขใจ ทักษะความต้องการในงานและความสามารถในการบริหารอารมณ์ด้วยแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง และกระตุ้นตลอดจนสร้างความสนใจใฝ่รู้ที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างแผนที่ในการพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำสายพันธุ์ใหม่ 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
        • ค้นหาและชื่นชมต่อมสุขใจและสไตล์ผู้นำที่แท้จริง 
           (Discover leadership Happiness sweet spot and authentic character)
        • กำหนดและวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างอุปนิสัยพื้นฐาน ความถนัด ทักษะ งานและทักษะ
           ในการบริหารอารมณ์
            (Define and analyze leadership innate drive, personal, skill, Job and EQ Profile)
        • สร้างแผนที่ในการพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำสายพันธุ์ใหม่
            (Develop customize education roadmap for leadership blue ocean)

หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
        • การสร้าง Self-Awareness เพื่อค้นหาและทำความรู้จักกับศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน 
           (Develop Self-Awareness in discover seen and unseen potential)
        • ค้นหาเส้นทางสู่ความสำเร็จที่เหนื่อยน้อยที่สุด ด้วยการวิเคราะห์ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ
           (Discover least resistance leadership path with Multi-Dimension Intelligence
            profile technology)
        • ค้นหาช่องว่างระหว่างอุปนิสัยพื้นฐาน, ความถนัด ทักษะกับงานภายใต้ความรับผิดชอบ
           (Define the gap between innate drive, personal, skill, and Job requirements)
        • เทคนิคการปรับแต่งและการปลดปล่อยศักยภาพ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
           (Crystallize and empower leadership greatness)

 
        

วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
        • Multi-Dimension Intelligence Profile Technology
        • S-M-I-L-E: The DNA of leadership Happiness
        • S-M-A-R-T Innovative learning Technology

ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration) 2 วัน (Days)

        
 

วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)
          PTT 
คลิกที่นี่!! 
          ปปช.  
คลิกที่นี่!!   Leadership & MIP at ปปช. by Kris Ruyaporn
          PICO.  คลิกที่นี่!!   PICO Octane 105 by Ajarn Kris Ruyaporn
          PICO.  คลิกที่นี่!!   PICO Happiness & Leadership Self-Discovery by Ajarn Kris Ruyaporn
          Farm Chokchai.  คลิกที่นี่!!   Kris Ruyaporn on Leadership Branding with K.Choak Bulakul
         Homepro.  คลิกที่นี่!!  Homepro Leadership Self-discovery with MIP by Ajarn Kris Ruyaporn  
       
เอกสารอ้างอิง (Reference)
         •  หนังสือพิมพ์ The Nation  ในคอลัมน์ Hi-Manager หัวข้อ Leaders must look for the happiness sweet spot 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
   
 Leaders must look for the happiness sweet spot
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ กระจกส่องอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
   
กระจกส่องอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
        •  หนังสือพิมพ์ The Nation  ในคอลัมน์ Hi-Manager หัวข้อ Discover Authentic Leadership

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
 
 Discover Authentic Leadership Character
        •  ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ถอดรหัสความสุขของคุณโชค บูลกุลแห่งฟาร์ม โชคชัย
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
  
 ถอดรหัสความสุขของคุณโชค บูลกุลแห่งฟาร์ม โชคชัย

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us