รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : AVision, National Women Soccer Team, VOLVO, MACO, Oracle, A-Host, Leo Group of Companies, General Motors, Kanya Clinic
Workshop : The Ultimate leadership The Ultimate Leadership
การสร้างทีมผู้นำที่เป็นเลิศ
 
          
 
         Unlocking the power of Multi-Dimension leadership Intelligence in yourself and your team are the strategic approach in empowering the unseen leadership potential to build Smart innovative process in creating build-to-last organization and prioritize time management in creating hi-trust hi-performance team. Team Building workshop focuses in empowering unseen leadership potential by discovering multi-dimension leadership intelligence and innate drive, using S-M-A-R-T learning at work, valuing the difference , creating time management matrix in developing the right share leadership model to put the right man with the right heart to the right job including cultivating the High-trust Hi-performance team environment

       การพัฒนาอัจฉริยภาพผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตลอดจน การสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยงกับทีมงานเป็นกลยุทธ์ก้าวสำคัญ ที่ทำให้คุณสามารถสะกิดต่อมสนุก เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง และประสานแนวคิดเชิงนวัตกรรมของทีมงาน เพื่อสร้างการทำงานและบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด หลักสูตรการสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ เน้นถึงกระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสามารถสะกิดความเก่งของตนเองกับทีมงานให้ตรงกับศักยภาพที่ต้องการในงาน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและการบริหารเวลาในการทำงานที่มุ่งมั่นประสาน ความเก่งสู่ความเป็นเลิศที่ยืนยงและสร้างบรรยากาศของทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
        • ปรับมุมมองในการสะกิดความเก่งเพื่อประสานพลังและพัฒนาศักยภาพทีมงาน 
          (Revitalize leadership paradigm in empowering unseen team potential)
        • ค้นหา ชื่นชมและวางกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการงานทำงานตลอดจน
           การบริหารเวลาที่สามารถประสานความเก่งของทีมงาน
          (Discover, Appreciate, Develop S-M-A-R-T learning Process and Create
           Time management matrix  in leveraging team competencies)
        • สร้างสรรค์กระบวนการในการพัฒนาทีมงานที่มุ่งสู่จุดหมายของความสำเร็จ
          อย่างมีความสุข
         (Cultivate the right atmosphere to pursue for success and happiness)

หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
        • การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการพัฒนาทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง
          (Shift paradigm in leading and developing Hi-trust Hi-Performance team)
        • สะกิดความเก่งด้วยการค้นหาความถนัดและพัฒนาภาวะผู้นำในสไตล์ของคุณเอง  
          (Magnify innate drive by aligning preferences and leadership potential)
        • สร้างสรรค์กระบวนการถอดรหัสความสุขและการทำงานพร้อมการบริหารเวลา
          อย่างชาญฉลาดเพื่อประสานพลังแห่งอัจฉริยภาพของทีมงาน
          (Develop S-M-I-L-E and S-M-A-R-T Time management Process in creating
          hi-trust hi-performance team)
        • ประสานความเก่งและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมทีมที่มีมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข
         (Leverage team talent and cultivate the right team environment)
 วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)

        • S-M-I-L-E The DNA of Leadership Happiness 
        • Hi-Performance Team Development methodology
        • Multi-Dimension Intelligence Technology 
        • S-M-A-R-T Action and Experienced based learning 
        • S-M-A-R-T Time Management Matrix
        
 
ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration)  3 วัน (Days)

วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)

        • Chevrolet  คลิกที่นี่!!!  Chevrolet Team Building Greenery Kao Yai
        • Somboon Group
คลิกที่นี่!! 

        • Leo Group of Companies คลิกที่นี่!!!
        • Oracle  คลิกที่นี่!!!
        • A-Host  คลิกที่นี่!!!


เอกสารอ้างอิง (Reference)

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ การสร้างทีมงาน Hi-Trust Hi-Performance Team ฝ่าวิกฤต 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
 
 
สร้างสรรค์ Innovation เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

        •  หนังสือ People Magazine ในคอลัมน์พลังแห่งอัจฉริยะภาพของผู้นำหัวข้อ การสร้างทีมงานอัจฉริยะ Hi-Trust Hi-Performance team  

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
 
 Chief Executive Creativity

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Team Building with Journey to the Peak
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Team Building with Journey to the Peak

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ การสร้างทีมงาน Hi-Trust Hi-Performance Team ฝ่าวิกฤต
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   การสร้างทีมงาน Hi-Trust Hi-Performance Team ฝ่าวิกฤต

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us