รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : PICO, Microsoft, General Motors, HP, AIA, AC Neilsen, A-Host,KSEC
Workshop : Effective Communication and Hi-Impact PresentationEffective Communication and
Hi-Impact Presentation

กลยุทธ์การสื่อสารและการโน้มน้าวจิตใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
        
 
  
        In developing structural thinking, getting message across, creating influential power inside organization or with key customers and turning conflict into Win-Win Negotiation solutions nowadays become very critical and important.  Hi-Impact Communication workshop focuses on organizing your logical thinking , explore the real needs of your audiences, customize and gain confident in developing
P-O-W-E-R of persuasive including value the difference and turning conflict into synergistic results.
        การบริหารความคิดอย่างเป็นระบบ การนำเสนอความคิดเพื่อโน้มน้าวจิตใจ ตลอดจนเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นการประสานความคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นหัวใจหลักในการบริหารความสำเร็จ กลยุทธ์การสื่อสารในการโน้มน้าวจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นถึง หลักการในการสร้างสรรค์แนวทางการวางแนวความคิดอย่างเป็นระบบ และ การพูดที่เข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของผู้ฟัง ตลอดจนความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจและเปลี่ยนความต่างในความขัดแย้งให้เป็นผลลัพธ์ที่เกื้อกูล

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
        • สร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและนำเสนอความคิดอย่างมั่นใจ

          (Develop abilities to think and speak clearly with confidence)
        • พัฒนาการเตรียมการนำเสนอและการสื่อสารที่โน้มน้าวจิตใจตามความต่างของประเภทของผู้ฟัง
          (Prepare and communicate with hi-impact to different type of listeners)
        • เปลี่ยนความต่างในความขัดแย้งให้เป็นผลลัพธ์ที่เกื้อกูล
          (Turn conflict into Win-Win Negotiation solutions)
 

 หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
        • ทดสอบความถนัดและค้นหาความท้าทายในสไตล์การสื่อสารจากต่อมสุขใจของคุณ
          (Assessing your Leadership communication preferences and challenge) 
        • วางแผนและจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ
           (Planning and organizing your thoughts with systematic approach)
        • พัฒนาทักษะในการโน้มน้าวถึงจิตใจและความต้องการของผู้ฟังที่หลากหลาย

           (Build P-O-W-E-R Communication techniques to address different type of listeners)
        • ประสานความต่างและเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เกื้อกูล
           (Value difference and turn conflict into Win-Win Negotiation Solutions)

 


 

วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
        • P-O-W-E-R of Leadership Communication Methodology
        • Whole Brain Structure communication technique, 
        • Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment
        • S-M-I-L-E The DNA of leadership happiness
        • S-M-A-R-T learning methodology

ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration)  2  วัน (Days)

วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)
        • KSecuritie 
คลิกที่นี่!! 
 
KSecurities Whole Brain Communication with Strategic Client by Kris Ruyaporn
        • General Motors
คลิกที่นี่!! 
 
HP Whole Brain Communication by Ajarn Kris Ruyaporn
        • HP 
คลิกที่นี่!! 
 
AC Nielsen Whole Brain Communication by Ajarn Kris Ruyaporn
        • AIA
คลิกที่นี่!! 
 
AIA Whole Brain Communication by Ajarn Kris Ruyaporn
        • AC Neilsen
คลิกที่นี่!! 
 
GM Whole Brain Communication by Ajarn Kris Ruyaporn

เอกสารอ้างอิง (Reference)

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ พลังแห่งการสื่อสารของผู้นำ 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
  พลังแห่งการสื่อสารของผู้นำ

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ The Power of Words พลังของคำพูด
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
   The Power of Words พลังของคำพูด

        •  หนังสือพิมพ์ The Nation ในคอลัมน์  Hi-Manager หัวข้อ The Power of Leadership CommunicationPerformance team  
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
 
 The Power of Leadership Communication

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์  ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Strategic Communication in leading change   
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
  
 Strategic Communication in leading change

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us