รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : PICO (Thailand) Co.,Ltd., Puumsoft, FXA Group
Workshop : Talent Leadership Blueprint and Hi-Trust Hi-Performance Culture Development Talent Leadership Blueprint and Hi-Trust Hi-Performance Culture Development 
กลยุทธ์การสร้างพิมพ์เขียวของผู้นำสายพันธุ์ใหม่และวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศขององค์กร


 

 

Phase I: Define Strategic heartbeat and Org Core Value
          (Assess and Awake the seen and unseen potential to identify organization strategic heartbeat and define Hi-Trust Hi-Performance Core Value with Multi-Dimension Intelligence profile assessment Technology (MIP)

                   
 
 
Benefits
     - Discover seen and unseen area of leadership potential with MIP Technology
     - Awake leadership potential and damage control least preference
     - Value the difference in transforming individual unconscious incompetence into team
       conscious competence
     - Identify leadership and organization strategic heartbeat and define 
       Hi-Trust Hi-Performance Core value
 

Agenda
     - Discover top executive strategic heartbeat with MIP
     - Define Cycology of Org greatness VS Competitor in the eye of customers
     - Create new leadership paradigm to value and appreciate difference preference 
     - Leverage the team greatness and damage control the weakness 
     - Build the right core value to nurturing Hi-Trust Hi-Performance Culture
 

Duration
   * 3 days workshop 

Phase II: Develop shared Blue Ocean leadership blueprint
  (Architect and articulate committed vision, priority action plan and leadership development)


                 

 
 
Benefits
     - Visualize To be, To do and To have strategic shared vision (CDO and 
        related leadership vision)
     - Architect strategic leadership blueprint based on Authentic leadership character 
       via unconscious painting techniques
 
     - Develop priority action plan 
     - Build prioritize win-win leadership development plan
 
 
Agenda
     - Define Blue Ocean VS Red Ocean leadership paradigm
     - Using unconscious painting techniques to develop strategic vision align with authentic 
       leadership character with Ajarn Supan Insomtua, Art Instructor
 who won Asian Artist 
       Award, Ex-ArtDirector, Dentsu Advertising Agency
     - Co-Create least resistance Committed Blue Ocean leadership blueprint
     - Build good to great priority strategic action plan
     - Develop leadership and education development plan
 
Duration
* 3 days Vision and strategic blueprint  
   including CEO forum in sharing “Blue Ocean Strategy and value innovation”
   with selected CEO such as Khun Choak Bulakul , MD of Farm Chokchai


Phase III: Turn Strategic Blue Ocean leadership blueprint into Hi-Trust Hi-Performance Culture
          (Align and Attune Leadership Maturity Fitness via Outdoor adventure)

                          

 
Benefits
     - Assess Leadership Maturity Fitness
     - Revitalize and turn maturity sickness to maturity fitness
     - Align Team Braveheart, Brain and body to Outdoor Adventure blueprint
     - Turn shared blueprint into Hi-Trust Hi-Performance Culture
 
Agenda
     - Create the right leadership vitamin for leadership maturity fitness
     - Assess and prepare team maturity fitness for outdoor adventure 
     - Develop success and happiness outdoor adventure blueprint
     - Leadership reflection and value on leveraging the differences
     - Turn individual strength into Hi-Trust Hi-Performance team
 
Duration
* 3 days outdoor adventure activities 
   including CEO Forum on Building Hi-Trust Hi-Performance team with 
   selected CEO such as Khun Suchada Theeravachirakul , MD of Unilever Network

 
Phase IV Talent pool and Clinics
          (Build leadership competencies required to match with Phase II requirement, detail will be determined after Phase II)


 

Benefits
     - Select the right talent pool with the right heart to the right job
     - Develop leadership voyage development customize to their 360 degree business 
       and personal development
     - Educate the right competencies via their leadership blueprint
     - Coaching clinics with the right brain preferences mentoring

วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)

        •  PICO  คลิกท่ีนี่!!! 
 PICO Happiness & Leadership Self-Discovery by Ajarn Kris Ruyaporn
        •  A-Host  คลิกท่ีนี่!!!  A-host Balance Performance for Competitiveness @ Rai jai yim, Kanchanaburi

เอกสารอ้างอิง (Reference)

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ(2)  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ(2)

          •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Strategic Map for Leadership Voyage
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!  
Executive leadership school ผู้นำสร้างได้จริง

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us