รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : 3C Group, Royal Canin, GlaxoSmithKline, BANPU, Cerebos, Maco, Lucky Star, PICO (Thailand), LEO global logistics, TIPCO, Osotsapa, Access, A-Host
Workshop : Hi-Trust Hi-Performance Team 
Hi-Trust Hi-Performance Team

 
 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
        -  ค้นหาและชื่นชมต่อมสุขใจ ความเก่ง ภูมิต้านทานความเครียดด้วยรอยย้ิมแบบไทยๆ และสไตล์ผู้นำที่แท้จริงทั้งในตัวคุณและทีมงาน (Discover Leadership Happiness Sweet-Spot with Thai SMILE, Greatness, Emotional Threshold and Authentic character in yourself and your team)
        -  ร่วมกำหนดเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขสไตล์ Indiana Jones (Co-create Jones Leadership Journey with Success and Happiness)
        -  สร้างสรรค์บรรยากาศอย่างเก้ือกูลอย่างมี S-P-I-R-I-T (Develop Team S-P-I-R-I-T and the right working atmosphere)

                      
 

 

หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)


Day 1 

06.00-09.00  Travel to Rai Jai Yim, Kanchanaburi

09.00-12.00   Self-Discovery with Thai SMILE

                     SMART Adventure Based Learning :

                     Whole brain Sub-Conscious Painting


12.00-13.00  Lunch at the lake


13.00-15.30  Innovative Inspiration in crossing the complexity of chaos

                    SMART Adventure based learning

                    Crossing the lake with Paper Boat


15.30-16.30  Leadership Camping Preparation


16.30-19.00  Self reflection with Sunset at the peak

                    SMART Adventure based learning

                    Back to Nature-Trekking for Sunset Reflection at the peak

                    and Night-Trekking Down the summit


19.00-21.00  Dinner and Camp fire among the Star 

                    SMART Adventure based  learning

                     Leadership reflection with secret admired

                    “Dream among the star”

 
 
          

หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)


Day 2

07.00-08.00  Morning Detoxification Exercise & Breakfast at the lake

 

 

08.00-12.00 Turn individual greatness into Team Synergy

                   SMART Adventure Based Learning :

                   Innovative Catapult building

 

12.00-13.00   lunch at the Valley

13.00-15.00   Turn Colleagues to Trusted Team

                     SMART Adventure Based Learning :

                     Rock Climbing Challenge

15.30-18.00   Travel back to Bangkok

( This action-based learning can be customized to strategic fit with Organization requirement)


 


           
         
 

 วิธีการในการสัมมนา
(Workshop methodology)
        -  SMILE Leadership Principle หลักการจากหนังสือขายดี Best Seller ถอดรหัสความสุข
           SMILE : The DNA of Leadership Happiness

            S = self awareness

            M = Manage Emotion     

            I  = Innovate Inspiration

            L = Listen with Head and Heart

            E = Enhance Social Happiness

           

        -  SMART Adventure Based Learning ซึ่งเป็น Whole Brain and adventure based learning

           บนพื้นฐานค่านิยม ที่ Customized ผสมผสาน Art and Science ด้วยการนำเอา 

        -  Whole Brain Sub-conscious Painting techniques, 

        -  Multi-Dimension Intelligence Technology,
        -  Cross the lake with Creative Paper Boats, 

        -  Indiana Jones Treasure Mountaineering Trekking and Cave unseen explorer,
        -  Innovative Catapult Building
        -  Rock Climbing & Rope Climbing Challenge
        -  Mountain Bike in the unknown territory
        -  Blue Ocean Fishing
        -  Back to nature Planting
        -  Canoe and Karak Challenge
        -  Leadership Reflection among the star,
        -  Trusted team,

        -  Innovative Green CSR for School kids, 

        -  Organic Team Cooking and Nutrition Innovation,
        -  Creative and Practical Problem based Team Synergy

 

 


 

              
วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)

      คลิกที่นี่!!  Unlock Leadership Potential @ Rai Jai Yim by Ajarn Kris Ruyaporn
        PICO  คลิกที่นี่!!   Leadership at The Peak by Ajarn Kris Ruyaporn 
        PICO  คลิกที่นี่!!    PICO Leadership Adventure by Ajarn Kris Ruyaporn
        PICO  คลิกที่นี่!!    PICO Rock Climbing by Ajarn Kris Ruyaporn
        GlaxoSmithKline คลิกที่นี่!!  GSK Hi-Light
        A-Host คลิกที่นี่!! A-host Balance Performance for Competitiveness

เอกสารอ้างอิง (Reference)
         •  หนังสือพิมพ์ Nation ในคอลัมน์ Rai Jai Yim - Kanchanaburi Leadership Camp   
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Nation Rai Jai Yim-Kanchanaburi Laedership Camp

         •  หนังสือพิมพ์ Nation ในคอลัมน์ Rai Jai Yim - Leadership Adventure academy in Kanchanaburi helps business leaders find 'sweet spots'   
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Leadership Adventure academy in Kanchanaburi helps business leaders find 'sweet spots'
 
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ i-leadership maturity fitness
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    i-leadership maturity fitness

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Leadership Lessions from Everest
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Leadership Lessions from Everest

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Unlock your human potential
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Unlock your human potential

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Unlock your human potential(2)
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Unlock your human potential(2)

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ กลยุทธ์ Everest เคล็ดลับของผู้นำในการพิชิต Impossible Dream
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   กลยุทธ์ Everest เคล็ดลับของผู้นำในการพิชิต Impossible Dream

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ สร้างวิถีผู้นำสู่ World Summit ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   สร้างวิถีผู้นำสู่ World Summit ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ความเชื่อมั่นในการสะกิดศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของผู้นำ
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   ความเชื่อมั่นในการสะกิดศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของผู้นำ

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Talent iceberg ศักยภาพที่ซ่อนเร้นภายใต้ภูเขาน้ำแข็ง
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Talent iceberg ศักยภาพที่ซ่อนเร้นภายใต้ภูเขาน้ำแข็ง
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile leadership at the peak (1)  
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Smile Leadership at the peak กลยุทธ์สร้างรอยยิ้มสู้สู่จุดสูงสุดของผู้นำ(1)
 
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile leadership at the peak (2)  
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!   Smile Leadership at the peak กลยุทธ์สร้างรอยยิ้มสู้สู่จุดสูงสุดของผู้นำ(2)

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us