รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : Kasikorn Securities, SF Cinema, PICO (Thailand), A-Host
Workshop : Vision & Blue Ocean Strategy Development 

Vision & Blue Ocean Strategy Development 
การวางวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์กลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม     The developing of Blue Ocean Strategy in aligning with company vision, key customers and business partners requirements is crucial in building sustainable competitive advantage. Vision & Blue Ocean Strategy Development workshop focuses in developing strategic Vision architecture between organization preferences, core competencies, Strategic heartbeat with key account customers and business partner requirements. This workshop includes Multi-intelligence/Competencies and preferences assessment test, Blue ocean strategy l and practical implementation plan.

        การวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทิศทางธุรกิจ ตลอดจนความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและคู่ค้าเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน หลักสูตรการวางวิสัยทัศน์และ สร้างสรรค์กลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม เน้นถึงวิธีวางโครงสร้างการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ที่เริ่มจากการวิเคราะห์ความสามารถ และความเก่งตลอดจนความถนัดภายในองค์กรกับความต้องการของทิศทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างมุมมองในการประสานสถาปัตยกรรมให้รองรับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า เพื่อให้เราเห็นลำดับของโครงสร้างทักษะหลักในการพัฒนา, เทคนิคการสร้างกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา vision & BSC, การวางกลยุทธ์และแผนการสร้างแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการทดสอบความถนัดเชิงอัจฉริยภาพของทีมงาน  

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)

        •  วิเคราะห์พื้นฐานความถนัด, ความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  
           (Analyze the Strategic heartbeat that supports Org Vision)

        •  วางสถาปัตย์กรรมในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการที่เกื้อกูลความต้องการ
           ของลูกค้าและคู่ค้า
  
           (Architect Blue Ocean Strategy that aligns with key customers and business 
           partner requirements)

        •  สร้างแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการสร้างทีมและกระบวนการที่สนับสนุน 
           (Build strategic implementation plan in developing people and process)

 

หัวข้อการสัมมนา (Topics covered) 
        -  กรอบความคิดในการวางสถาปัตยกรรมการสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์แบบ Blue Ocean 
           (Paradigm shift in developing vision & Blue Ocean strategy architecture )

        -  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ ความถนัดในปัจจุบันและช่องว่างที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์
         ขององค์กร
 
           (Analyze Current, To be Competencies and gap that supports organization vision) 

        -  กำหนดความสำคัญของทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าคนสำคัญ
           (Define the alignment between Strategy heartbeat with key customer and business 
            partner requirements) 

       -  วางกลยุทธ์ในการสร้างกระบวนการสร้าง, เก็บและพัฒนาทักษะและการจัดตั้งทีมงานสนับสนุน 
           (Develop strategy in creating Competencies development process)

       -   วางแผนในการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
           (Create practical implementation plan in transform architecture into action)

 

วิธีการในการสัมมนา (Workshop methdology)

     -  Competitive forces and Organization strategic heartbeat benchmarking

     -  Multi-Intelligence/Competencies/Job alignment architecture

     -  S-M-I-L-E & S-M-A-R-T learning methodology

 
ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration)  3 วัน (Days)

วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)

        •  Somboon Group  คลิกที่นี่!!  Leadership Voyage Program at Somboon group by Kris Ruyaporn
        •  Lucky Star  คลิกที่นี่!!  Luckystar แสดงละคร
        •  PICO  คลิกที่นี่!!  pico song from tier 2
        •  PICO  คลิกที่นี่!!  PICO Rock Climbing by Ajarn Kris Ruyaporn
        •  PICO  คลิกที่นี่!!  PICO Happiness & Leadership Self-Discovery by Ajarn Kris Ruyaporn
        •  BOI  คลิกที่นี่!!  BOI Team
        •  BOI  คลิกที่นี่!!  BOI Roadmap

เอกสารอ้างอิง (Reference)

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ทางสองแพร่งของเส้นทางพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำ (1)  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!    Leadership Maturity Voyage and Mid-Life Crisis (1) ทางสองแพร่งของเส้นทางการพัฒนาวุฒิภาวะผู้นำ 
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ทางสองแพร่งของเส้นทางพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำ (2)  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!    
Leadership Maturity Voyage and Mid-Life Crisis (2) ทางสองแพร่งของเส้นทางการพัฒนาวุฒิภาวะผู้นํา
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ทางสองแพร่งของเส้นทางพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำ (3)  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Leadership Maturity Voyage and Mid-Life Crisis (3) ทางสองแพร่งของเส้นทางการพัฒนาวุฒิภาวะผู้นำ

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ(2)  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ(2)

          •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Strategic Map for Leadership Voyage
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!  
 
Executive leadership school ผู้นำสร้างได้จริง

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Leadership Coaching with Multi-Dimension Intelligence Tech, Art and Drama Therapy โค้ชผู้นำด้วยเทคโนโลยี่ในการค้นหาอัจฉริยภาพ ศิลปะและการแสดงบำบัด  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Leadership Coaching with Multi-Dimension Intelligence Tech, Art and Drama Therapy โค้ชผู้นำด้วยเทคโนโลยี่ในการค้นหาอัจฉริยภาพ ศิลปะและการแสดงบำบัด

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Leadership Skills in leading Dynamic of Change ทักษะของผู้นำในการบริหารความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Leadership Skills in leading Dynamic of Change ทักษะของผู้นำในการบริหารความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Leaders must look for the happiness sweet spot  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Leaders must look for the happiness sweet spot

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Nature VS Nurture in becoming leader  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Nature VS Nurture in becoming leader

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Strategic Map for Leadership Voyage การสร้างแผนที่เส้นทางเดินของผู้นำ  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Strategic Map for Leadership Voyage การสร้างแผนที่เส้นทางเดินของผู้นำ
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ การสร้างทีมงาม Hi-Trust Hi-Perfornance Team ฝ่าวิกฤต 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
  
สร้างสรรค์ Innovation เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us