รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : TMB, PTT Group, American Express, TG, Asia Books, Muang Thai Insurance, TIPCO
Workshop : EQ+IQ+AQ+MQ@WorkEQ+IQ+AQ+MQ@Work 
การบริหารอัจฉริยภาพทางอารมณ์ ปัญญา การต่อสู้เอาชนะอุปสรรคและ
คุณธรรมอย่างมืออาชีพ 
 

          

 
         The discovery of DNA in bringing positive emotion, leveraging Multiple intelligence, coping with obstacles and aligning core value to moral principles in yourself, your team and creating balance the success and happiness working environment becomes strategic competitive approach in managing crisis.  EQ+IQ+AQ+MQ@Work  workshop focuses in helping team of professional bring out the DNA of Leadership happiness, managing positive emotion, detoxifying the stress, unlocking leadership intelligence, turning obstacles into golden opportunities, creating the right core value and creating balance inspired vision including success and happiness working environment

        ในช่วงสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างภาวะผู้นำและทีมงานที่สามารถค้นหาต่อมสุขใจและ ปลดปล่อย ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ เอาชนะอุปสรรคในยามวิกฤต และบริหารคุณธรรมเพื่อสร้างธรรมาภิบาล หลักสูตรการบริหารอัจฉริยภาพทางอารมณ์ ปัญญา การต่อสู้อุปสรรคและคุณธรรมอย่างมืออาชีพ เน้นถึงกระบวนการค้นหาต่อมสุขใจในการพัฒนา วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้นำที่สามารถสะกิดความเก่งของตนเองกับทีมงาน ด้วยการสร้างสรรค์เป้าหมาย ด้วยการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาส การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของทีมงานเสริมสร้างดุลยภาพระหว่างความสุขและความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
        • เข้าใจกระบวนการบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ ในการสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์
           (Define Emotional Intelligence process with Thai S-M-I-L-E)
        • สะกิดต่อมสุขใจที่ซ่อนเร้นเพื่อปลดปล่อยศักยภาพและการสร้างเป้าหมายแห่งความสุข
          และความสำเร็จ
           (Discover Leadership Sweet spots and create success and happy vision)
        • สร้างโอกาสทองจากปัญหาและสร้างค่านิยมที่ยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อการทกงานอย่างมืออาชีพ 
           (Proactively build right core value and turn obstacles into golden opportunites)
 
 
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
        • เข้าใจความหมายของ EQ + IQ+ AQ+ MQ และ กระบวนการบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้ม
           แบบไทยๆ 
           (Introduction & define EQ + IQ + AQ + MQ with Thai S-M-I-L-E)
        • ค้นหาความถนัดเชิงอัจฉริยภาพและต่อมสุขใจในตัวคุณ 
          (Discover self-awareness and leadership preferences)
         • รู้จักมาตรวัดและภาวะทางอารมณ์ทั้งทางบวกและลบเพื่อบริหารอารมณ์บวกในการทำงาน 
          (Manage positive emotion and detox negative tension)
         • สร้างสรรค์เป้าหมายที่ประสานพลังบวกในการทำงาน 
          (Innovate inspired vision)
         • สร้างสรรค์แนวทางในการเข้าถึงจิตใจของผู้ฟังและประสานความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงาม 
          (Enhance effectiveness in emphatic listening and in empowering the relationship
           to grow)
         • สร้างสรรค์ค่านิยมที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคและเปลี่ยน
           ให้กลายเป็นโอกาสทองของมืออาชีพ 
          (Build social skill and the right core value in turning obstacles into golden
           opportunities) 

          

วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
          • EQ with Thai S-M-I-L-E
          • Leadership EQ 
          • Whole brain leadership in balancing EQ+IQ+AQ+MQ methodology
             Executive EQ methodology

ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration)    0.5 วัน, 1 วัน , 2  วัน  (Days)


วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)
           PTT คลิกที่นี่!!   Happiness and Self Discovery at PTT by Ajarn Kris Ruyaporn
           TIPCO  คลิกที่นี่!!  TIPCO with EQ IQ @ Work by Kris Ruyaporn

เอกสารอ้างอิง (Reference)
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ การบริหาร EQ+IQ+AQ+MQ สู่ความสุชและความสำเร็จ   
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
     
การบริหาร EQ+IQ+AQ+MQ สู่ความสุขและความสำเร็จ

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ EQ@work    
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
     
EQ@Work การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ  

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ สะกิดความเก่งของผู้นำ Empower leadership Intelligence     
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
      
สะกิดความเก่งของผู้นำ Empower leadership Intelligence
  
        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ เจียระไนศักยภาพของต่อมสุขใจ : อาวุธลับของผู้นำสู้วิกฤต     
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
      
เจียระไนศักยภาพของต่อมสุขใจ : อาวุธลับของผู้นำสู้วิกฤต

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ค้นหาธาตุแท้ของผู้นำ     
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
      
ค้นหาธาตุแท้ของผู้นำ

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ เข็มทิศความสุขของผู้นำในการมุ่งสู่ความสำเร็จ     
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
      
เข็มทิศความสุขของผู้นำในการมุ่งสู่ความสำเร็จ

        •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ การบริหาร EQ + IQ + AQ + MQ สู่ความสุขและความสำเร็จ     
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
      
การบริหาร EQ + IQ + AQ + MQ สู่ความสุขและความสำเร็จ

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us