รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : Banpu, Luck Star Hydraulic & Engineering, PICO (Thailand) Somboon Group, A-Host, QAD I&I
Workshop : Leadership Development SeriesLeadership Development Series

โครงการพัฒนาสมรรถนะสู่วิถีผู้นำ

 
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
        Leadership Development Series  คือ โครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิถีผู้นำให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการขัดเกลาความคิดสู่การเป็นผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะ, การชี้แนะแนวทางการกำหนดเป้าหมาย การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์, การชี้แนะเทคนิคการนำสมรรถนะที่โดดเด่นมาสร้างเป็นแบรนด์ผู้นำของตนเอง และการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศ ด้วยการสร้างความตระหนักถึงสมรรถนะ และเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นของตนเองเพื่อนำสมรรถนะและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนี้มากำหนดพิมพ์เขียว (Blueprint) และสร้างแผนการเดินทาง (Action plan) สู่วิถีผู้นำของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำสายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ไห้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต ทั้งนี้โครงการพัฒนาสมรรถนะสู่วิถีผู้นำ Leadership Development Series แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 phases ดังนี้
  
Phase I : การสร้างความตระหนักในสมรรถนะและความสามารถในการบริหารสมรรถนะของตนเอง (2 วัน)
      เริ่มจากการทดสอบสมรรถนะ และการทดสอบความสามารถ ในการบริหารสมรรถนะของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน ด้วยแบบสอบถาม ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนได้ตระหนัก ถึงสมรรถนะ และพลังแฝงที่หลบซ่อนอยู่ภายในตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง และกระตุ้นตลอดจนสร้างความสนใจ  ใฝ่รู้ที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นคว้าหาความรู้ที่จะพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฎิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
        •  กรอบความคิดในการพัฒนาวุฒิภาวะการทำงานภายใต้ความผกผันของภาวะแวดล้อม 
        •  การสร้าง Self-Awareness เพื่อค้นหาและทำความรู้จักกับสมรรถนะของตนเอง 
           ด้วยการวิเคราะห์ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ
        •  ค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จที่เหนื่อยน้อยที่สุดของตนเอง เพื่อนำธรรมชาติของความถนัด
           ที่พบเจอออกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        •  การค้นหาช่องว่างระหว่างอุปนิสัยพื้นฐาน, ความถนัดและทักษะ กับงานภายใต้ความ
           รับผิดชอบ
 
        •  การกำหนดทักษะและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเอง (most preference skills) 
        •  การวิเคราะห์ทักษะที่สร้างความเครียด (least preference skills) 
        •  การให้คุณค่ากับความต่างและการประสานความเก่งของตนเองเข้ากับทีมงาน 
        •  เทคนิคการปรับแต่งและการปลดปล่อยศักยภาพเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
 
Phase II : การกำหนดวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำและการสร้างพิมพ์เขียวในการเดินทางสู่วิถีผู้นำของตนเอง (2 วัน)
        คือการนำสมรรถนะและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเองที่ได้จาก Phase I  มากำหนดเป้าหมายในการเดินทางสู่การเป็นผู้นำ (Vision of success), กำหนดแบรนด์ของตนเอง (Leadership Branding) และกำหนดแผนการเดินทางสู่วิถีผู้นำของตนเอง (Action plan) ในการปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นหลักการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ด้วยการพัฒนาทีมงาน ผลงาน กระบวนการทำงาน และ องค์กรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
 
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
     •  การกำหนดค่านิยมในการทำงานและการดำรงชีวิต
     •  การวิเคราะห์มลพิษทางอารมณ์ ภาวะเครียดและแรงต้านในการทำงาน
     •  การกำหนดเป้าหมายในการเดินทางสู่การเป็นผู้นำ (Vision of success)
     •  การกำหนดแบรนด์ของเอกลักษณ์การเป็นผู้นำของตนเองด้วย Painting Technique
        (Leadership Branding)
     •  การกำหนดแผนการเดินทางสู่วิถีผู้นำของตนเอง (Action plan) ในการปฏิบัติให้ดีหรือ
        ให้เกินมาตรฐาน
     •  การกำหนดคำมั่นสัญญาในการนำสมรรถนะของตนเองออกใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

Phase III : ตัวอย่างหลักสูครของการพัฒนาทักษะของผู้นำสายพันธุ์ใหม่ (Leadership Skills)
ซึ่งจะทำการ  Customized ให้เข้ากับกลุ่มผู้บริหารหลังจากได้ผลลัพธ์จาก Phase II
 

1.  Hi-Trust Hi-Performance team

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
  
 
        -  ปรับมุมมองในการสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนบทบาทของผู้นำของการสร้างทีม
           (Paradigm Shitf in building share leadership team foundation)
          
-  สร้างสรรค์กระบวนในการประสานความเก่งให้กลายเป็นพลังแห่งอัจฉริยภาพของทีมงาน
           (Leverage individual strength and weakness and turn into Hi-Trust Hi-Performance Team)
        - วางโครงสร้างบริหารความคาดหวังและบรรยากาศเพ่ือสร้างทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอัจฉริยภาพ
           (Define the right win-win performance management that cultivates team development)
        -  กำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
           (Define strategic and practical development plan)
 
Duration: 2 days
 
 
2. Leadership EQ in managing change  
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)  
        -   เข้าใจกระบวนการบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
         (Managing change with Emotional Intelligence with Thai S-M-I-L-E)
        -   สร้างกระบวนการในการปรับกรอบความคิดเพื่อมองโอกาสในวิกฤตของการเปลี่ยนแปลง
         (Create paradigm shift in seeing invisible opportunity from the complexity of change)
        -   รู้จักมาตรวัดและภาวะทางอารมณ์ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมของการนำการเปลี่ยนแปลง
         (Discover emotional threshold and innovate change management)
        -   เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแรงต้านให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ
         (Techniques and change management process in transform resistance into inspiration)
        -  วางเส้นทางสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีแรงต้านน้อยที่สุด
         (Build the least resistance path in leading change)
      -  สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลที่ก่อเกิดบัญชีแห่งรอยยิ้มและความสัมพันธ์ที่ดีงามในการเปลี่ยนแปลง
         (Build right positive environment and social skill to enhance proactive change)
 
Duration: 2 days
 
 
 
3. Effective Time and Life management 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ(Benefits)
        -   วิเคราะห์กระบวนการในการใช้เวลาที่เสียไปและความสามารถในการใช้เวลาของคุณ
         (Analyze time waster and how to control your tine)
 
       –   
เทคนิคการจัดสรรบทบาทและกิจกรรมเวลาตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน
         (Time and Life management techniques in balancing important and urgency)
        -   กำหนดตารางเวลาและกิจกรรมในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
         (Define and leverage 80 : 20 time management activities)
  
Duration: 1 day
  
 
4. Effective coaching and mentoring “ commitment to excellence” 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits) 
      
        -  (เข้าใจแรงขับภายใน พรสวรรค์ ความชอบและไม่ชอบ ตลอดจนอารมณ์ในการทำงานของทีมงาน)
           (Create the insight in understanding team innate drive, Intellectual and emotional energy)
        -  (พัฒนาความสามารถในการกระตุ้นเจียระไนและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
           (Develop the capability in coaching, motivating and build right learning environment)
        -  พัฒนาบทบาทของผู้นำในการบริหารแผนปฏิบัติงานและคำมั่นสัญญาในการสร้างความเป็นเลิศในการทำงาน
           (Act as a mentor to enhance commitment to excellence and performance improvement) 
 
Duration: 1 day
 
5. Effective communication and conflict management 
 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ(Benefits)
           -  ทดสอบความถนัดและสไตล์การสื่อสารของคุณ
          (Assess your communication style and preferences)
           -  วางแผนการจัดระบบและจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ
           (Planning and organizing your thought with systematic approach)
        -  พัฒนาทักษะในการเข้าถึงจิตใจและความต้องการของผู้ฟังที่หลากหลาย
           (Enhance your emphatic listening to address needs with different type of listeners)
        -  สร้างทักษะในการสื่อสารที่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง
           (Develop abilities to think systematically and creating hi-impact communication)
           - วางกลยุทธ์และแต่งแต้มสีสันของการสื่อสารตามชนิดของผู้ฟัง
          (Build strategy and paint your communication according to your audiences) 
           -   ประสานความต่างและแปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เกื้อกูล
           (Value difference and turn conflict into Win-Win Solutions)
 
(Duration)   2  วัน (days)


ระยะเวลาโครงการ
        การอบรมทั้งใน Phase I-III สามารถทำควบคู่ไปกับโครงการที่จะนำเนื้อหาการบริหารจริงมาสร้างเป็นโครงการเพื่อประยุกต์ใช้หลักการให้กลายเป็นผลลัพธ์ของการปฎิบัติซึ่งระยะเวลาสามารถวางแผนสร้างความต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 3-6 เดือนโดยจำมีทีมคณาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาทั้งในการบริหารโครงการและการบริหารทีมงาน
 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่น 20  คน 
          ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การนำเสนอ และการร่วมกิจกรรมระหว่างการสัมมนาอย่างเต็มที่

วิธีการในการดำเนินการสัมมนา/ฝึกอบรม
         วิธีในการดำเนินการสัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้สูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จะใช้วิธีการดังนี้          
  
Problem based learning
        การนำเอาประเด็นของปัญหาในใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา มาใช้ในการเป็นแกนหลัก ในการเรียนรู้เพื่อ สร้างความสนใจ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำหลักการไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้ อย่างสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
 
Experienced and application based facilitation
        การนำเอากิจกรรมที่ได้มีการปรับแต่ง (customized) ให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมสัมมนา (โดยวิทยากรจะใช้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ ของผู้เข้าร่วมสัมมนามาพิจารณาเพื่อ จัดเตรียมและ ปรับแต่งกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการสัมมนา) เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้สูงสุด อีกทั้งยังก่อให้เกิดข้อคิดในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
Intellectual team discussion 
        คือการแลกเปลี่ยนตัวอย่างและประสบการณ์จริงระหว่างผู้เข้าร่วม ซึ่งวิธีการนี้จะสร้างความสัมพันธ์และ มุมมองให้เกิดการปรับความคิดที่มีประสิทธิภาพ
 
Three person teaching
        การสร้างบทบาทให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นผู้สอนและแสดงความคิดให้แก่กันและกัน วิธีการนี้จะทำให้ เกิดมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ และเป็นการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
 
Prerequisite 
        การวิเคราะห์ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการเตรียมการสัมมนาและ นำมาใช้ระหว่างการสัมมนา (ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพและ ส่งกลับเพื่อ ทำการวิเคราะห์อย่างน้อย 5 วันก่อนการสัมมนาใน Phase I)
 
แบบสอบถามความถนัดเชิงอัจริยภาพ         
        แบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพมิใช่แบบทดสอบ ไม่มีผิด ไม่มีถูก (ไม่มีตก หรือ ไม่มีการได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์) ผลวิเคราะห์จากแบบสอบถาม คือภาพสะท้อนที่ผู้กรอกแบบสอบถามมองความถนัดเชิงอัจฉริยภาพของตนเองและ ความสามารถ ในการบริหาร ความถนัด เชิงอัจฉริยภาพทั้งในเรื่องงานและในชีวิตส่วนตัว ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถนำไปใช้ใน การวางแผนพัฒนาและ ปรับแต่ง ความสามารถในการบริหารอัจฉริยภาพของตนเองในอนาคต

วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)


        •  Somboon Group  คลิกที่นี่!!  Leadership Voyage Program at Somboon group by Kris Ruyaporn
        •  Lucky Star  คลิกที่นี่!!  Luckystar แสดงละคร
        •  PICO  คลิกที่นี่!!  pico song from tier 2
        •  PICO  คลิกที่นี่!!  PICO Rock Climbing by Ajarn Kris Ruyaporn
        •  PICO  คลิกที่นี่!!  PICO Happiness & Leadership Self-Discovery by Ajarn Kris Ruyaporn
        •  BOI  คลิกที่นี่!!  BOI Team
        •  BOI  คลิกที่นี่!!  BOI Roadmap

อกสารอ้างอิง (Reference)

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ทางสองแพร่งของเส้นทางพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำ (1)  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!    Leadership Maturity Voyage and Mid-Life Crisis (1) ทางสองแพร่งของเส้นทางการพัฒนาวุฒิภาวะผู้นำ 
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ทางสองแพร่งของเส้นทางพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำ (2)  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!    
Leadership Maturity Voyage and Mid-Life Crisis (2) ทางสองแพร่งของเส้นทางการพัฒนาวุฒิภาวะผู้นํา
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ ทางสองแพร่งของเส้นทางพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำ (3)  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Leadership Maturity Voyage and Mid-Life Crisis (3) ทางสองแพร่งของเส้นทางการพัฒนาวุฒิภาวะผู้นำ

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ(2)  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ(2)

          •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Strategic Map for Leadership Voyage
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!  
Executive leadership school ผู้นำสร้างได้จริง

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Leadership Coaching with Multi-Dimension Intelligence Tech, Art and Drama Therapy โค้ชผู้นำด้วยเทคโนโลยี่ในการค้นหาอัจฉริยภาพ ศิลปะและการแสดงบำบัด  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Leadership Coaching with Multi-Dimension Intelligence Tech, Art and Drama Therapy โค้ชผู้นำด้วยเทคโนโลยี่ในการค้นหาอัจฉริยภาพ ศิลปะและการแสดงบำบัด

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Leadership Skills in leading Dynamic of Change ทักษะของผู้นำในการบริหารความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Leadership Skills in leading Dynamic of Change ทักษะของผู้นำในการบริหารความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Leaders must look for the happiness sweet spot  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Leaders must look for the happiness sweet spot

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Nature VS Nurture in becoming leader  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Nature VS Nurture in becoming leader

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Strategic Map for Leadership Voyage การสร้างแผนที่เส้นทางเดินของผู้นำ  
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!   
Strategic Map for Leadership Voyage การสร้างแผนที่เส้นทางเดินของผู้นำ

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us