รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
เข็มทิศความสุขของผู้นำในการมุ่งสู่ความสำเร็จ
 

เข็มทิศความสุขของผู้นำในการมุ่งสู่ความสำเร็จ

 
     ผู้นำองค์กรหลายท่านพาตนเองและทีมหลงหาทางสู่ความสำเร็จโดยปราศจากความสุข ถ้าผู้นำมีเข็มทิศความสุขที่ช่วยให้เขาและทีมมีความสุขง่าย สุขทุกสถานะการณ์ สุขในการวางพิมพ์เขียวด้วยการให้คุณค่าที่มีความสุขคู่กับความสำเร็จ สุขกับทุกคนที่ล้อมรอบและต่อยอดความคิดร่วมกัน จะเป็นการเพิ่มรสชาติของชีวิตในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จด้วยรอยยิ้มจากใจ
    องค์กรชั้นนำหลายองค์กรทั้งในประเทศไทยและในเอเซียที่ผมมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาในการสร้างผู้นำค้นพบว่าระดับความเครียดทางอารมณ์ของผู้นำและทีมงานในองค์กรอยู่ในระดับสูงอย่างน่าตกใจ อาการ Burn Out อาการเครียดทางกายและทางจิตใจที่สูงเกินกว่าที่จะทำงานต่อไปได้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างมาก ทำให้องค์กรต้องเสียคนเก่งที่มีความสามารถแต่หัวใจนั้นปราศจากความสุขในการทำงาน
    บ้างก็ขอลาไปปลีกวิเวกเพื่อหาความหมายของชีวิต บ้างก็ขอลาออกเพื่อไปใช้ชีวิตชดเชยกับช่วงเวลาที่หายไปกับครอบครัว บ้างก็ป่วยเป็นโรคทางกายและทางจิตทำงานต่อไปไม่ได้ จึงมีคำถามจากผู้นำองค์กรที่ต้องแข่งกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วว่าความสุขไปควบคู่กับความสำเร็จได้หรือไม่
    ผมกับทีมงานทั้งในเมืองไทยและ Partner ที่อยู่ในต่างประเทศของบริษัทเอเซีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ได้ผสมผสานหลักการบริหารทางตะวันตกกับศิลปะการบริหารชีวิตทางตะวันออกบนรากฐานของศาสนาพุทธโดยสร้างเป็นหลักสูตรยอดนิยม “กลยุทธ์สร้างเข็มทิศความสุขของผู้นำสู่ความสำเร็จ” เพื่อค้นหาต่อมความสุขที่อยู่ภายในตัวเราทำให้เรามีความสุขใจได้ง่ายจากสิ่งที่เรามี บริหารความสุขอย่างเท่าทันในทุกสถาณการณ์ สร้างพิมพ์เขียวที่ชี้นำการสร้างความสุขที่ยืนยง ล้อมรอบและต่อยอดความสุขกับคนที่สำคัญในชีวิต โดยกลยุทธ์นี้ใช้ตัวย่อของรอยยิ้มแบบไทยๆ หรือคำว่า S-M-I-L-E ซึ่งมีองค์กรประกอบที่สำคัญ 5 ประการดังนี้

    1. Self-Awareness รู้จักค้นหาและเห็นคุณค่าของความสุขที่อยู่ภายใน
    การมีเข็มทิศในการค้นหาต่อมความสุขและต่อมความเครียดที่เป็นบ่อเกิดของความสุขและมลพิษทางอารมณ์ ถ้าเราพบต่อมความสุขที่เกิดจากการที่เราสามารถปลดปล่อยความศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ก็เปรียบเสมือนเราค้นพบขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนในตัวเรา ในขณะที่อีกมุมหนึ่งถ้าเรารู้จักต่อมเครียดในการทำสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ถนัดและนำมาซึ่งมลพิษทางอารมณ์ เราก็จะมองเห็นมุมของการปลดปล่อยความสุขและมุมที่จะป้องกันและกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเรา
    การมีความสุขง่ายในชีวิตก็คือการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงว่าอะไรที่เราชอบและเก่ง  อะไรที่เราไม่ถนัดและเราไม่ชอบ ยอมรับและรักในตัวเราอย่างที่เราเป็นจริงๆ ถ้าเรารู้สึกดึกับสิ่งที่เป็นตัวเราก็เท่ากับเราสร้างความสุขได้ง่าย

    2. M-Manage Emotion รู้จักบริหารความสุขในทุกสถานการณ์

    เมื่อเราต้องการสร้างรอยยิ้มในการอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความคาดหวังจากความสามารถและคุณค่าจากตัวเราอยู่ตลอดเวลา เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักระดับความสุขและความเครียดที่เกิดจากทักษะต่างๆที่เราใช้ ถ้าเรารู้จักระดับขีดจำกัดทางอารมณ์และรู้จักระดับของการผสมผสานต่อมความสุขและความเครียด เราก็สามารถที่จะบริหารความสมดุลย์ของอารมณ์อย่างที่เราปรารถนาได้  เคล็บลับอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจต่อมความสุขและสามารถที่จะให้ด้วยความเมตตาในการใช้สิ่งที่เรามีความสุขมากเท่าไหร่   ความสุขก็จะทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น   

    3. I-Innovate Inspiration รู้จักสร้างพิมพ์เขียวของความสุข
    การบริหารความสุขอย่างเดียวโดยมิได้เน้นในการใช้ความสุขจากความสามารถที่มีค่าอย่างมีเป้าหมายจะทำให้การบริหารความสุขนั้นขึ้นๆ ลงๆ จากสภาวะแวดล้อมภายนอก แต่ถ้าเราสามารถสร้างพิมพ์เขียวของเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นและระยะยาว เราก็สามารถที่จะสร้างระดับความสุขในจังหวะของชีวิตที่ผ่านไปอย่างมีเป้าหมายและมีแรงบันดาลใจ
    ยิ่งเราทำในสิ่งที่เราชอบเราก็ยิ่งสามารถให้คุณค่าและเพิ่มระดับทางอารมณ์ของเราให้เป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆ ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นเสมือนแม่เหล็กในการดึงดูดสิ่งดีๆ ไม่ว่าคนหรือสิ่งของเข้ามาสนับสนุนให้เราสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้น

    4. L-Listen with head and heart รู้จักล้อมรอบด้วยความสุขจากคนสำคัญ
    เมื่อเรามีเป้าหมายที่มีแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยม เราก็มีโอกาสที่จะรายล้อมด้วยทีมงานที่พร้อมจะเดินเคียงคู่ไปกับเรา ถ้าเราสามารถเปิดกรอบความคิด  เห็นและเข้าใจต่อมความสุขอย่างที่เขาเป็นจริงๆ ซึ่งอาจจะเหมือนหรือต่างจากเรา แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของความต่างนั้น คนที่อยู่ล้อมรอบเราก็จะกลายเป็นเทวดาและเทพธิดาเสริมดวงของเราทันที
    การล้อมรอบด้วยคนที่มาเสริมจุดที่เราทำแล้วมีความสุขน้อย   จะทำให้เราสามารถรายล้อมด้วยความสุขที่เพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถจะมอบหมายงานให้ถูกต้องกับคนที่มีความแตกต่างไปจากเรา

      5. E-Enhance Social skill รู้จักต่อยอดความสุขหลอมเป็นหนึ่งเดียว
    การต่อยอดความสุขจากทีมงานของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความใจกว้างเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์และปล่อยวางให้เกิดการหล่อหลอมความคิดให้เกิดการตกผลึกให้เป็นหนึ่งเดียว นอกเหนือจากนั้นแล้วการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการต่อยอดเพื่อเพาะบ่มการเจริญเติบโตจะเป็นปัจจัยในการสร้างความพร้อมที่สำคัญประการหนึ่ง
    ถ้าผู้นำองค์กรสามารถรวมปัจัจัยทั้ง 5 ประการเพื่อเป็นเข็มทิศในการส่องนำความสุขด้วยการ ค้นหา เห็นคุณค่า บริหาร สร้างคุณค่าตลอดจนล้อมรอบและต่อยอดความสุขด้วยคนที่รู้ใจแล้ว การเดินทางไปสู่ความสำเร็จก็จะมีรอยยิ้มจากผู้นำและทีมงานอย่างแน่นอน


 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us