รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
Smile Leadership at the peak กลยุทธ์สร้างรอยยิ้มสู้สู่จุดสูงสุดของผู้นำ(2)
 

Smile Leadership at peak กลยุทธ์สร้างรอยยิ้มสู้สู่จุดสูงสุดของผู้นำ (2) 
     การก้าวขึ้นสู่ยอดเขาของความสำเร็จสามารถเป็นทั้งการสร้างรอยยิ้มของความสุขในความสวยงามของการก้าวเดินหรือเป็นความเหน็ดเหนื่อย ความเครียดที่ต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคที่ท้าทายอยู่ตรงหน้า ความรู้สึกที่แตกต่างของนักปีนเขาเปรียบเสมือนความรู้สึกของผู้นำที่ต้องพาทีมก้าวขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงชันแต่ความรู้สึกที่มีความสุขในการเดินทางจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความสนุกเพื่อนำพาทีมงานไปสู่ยอดเขาลูกใหม่ที่สูงกว่าได้อยู่ตลอดเวลา
    ผู้เขียนมีโอกาสไปจัดหลักสูตร Smile Leadership at the peak ที่เทือกเขาเอเวอร์เรสต์หิมาลัย (Everest Himalayan Range) ในระดับความสูง 11,286 ฟุตซึ่งถ้าเราไม่บริหารทั้ง 3 B นั่นก็คือร่างกาย(Body) สมอง(Brain) และ ใจที่แข็งแกร่ง(Brave heart) ให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วโอกาสที่จะเกิด Attitude Sickness หรือที่เรียกกันว่าโรคแพ้ความสูงจะเกิดขึ้นได้
    คุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช Everest Mountaineering Coach ผู้ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีประสบการณ์ในการขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์มาแล้วให้เกียรติมาเป็น Co-Program Leader ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าผู้นำที่มี Self-Awareness หรือการรู้จักและชื่นชมศักยภาพตลอดจน      M-Manage Emotion บริหารอารมณ์เพื่อสร้างรอยยิ้มในการเดินทาง จะมีแต้มต่อในการสร้างพลังบวกในการเดินทางอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งถ้าเราสามารถบรรจุพลังบวกของชีวิตเหล่านี้ไว้ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เราก็จะมีพลังสำรองในการใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่อยู่ภายหน้าตลอดเวลส
    ในกระบวนการพัฒนา  SMILE Leader ในการพิชิตเทือกเขาเอเวอร์เรสต์หิมาลัยนอกเหนือจาก การมี S-Self awareness และ M-Manage Emotion ที่กล่าวในตอนที่แล้วจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอีก 3 มิตินั่นก็คือ I-Innovate Inspiration, L-Listen with head and heart และ E-Enhance social Skill อันได้แก่

    I - Innovate Inspiration สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจเป็นเสมือนพลังขับเคลื่อนที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ผู้เขียนเองได้แลกเปลี่ยนกับคุณวิทิตนันท์ถึงการสร้างทีมผู้นำสายพันธุ์ใหม่ขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ในปี 2011 การสร้างหลักสูตร SMILE Leadership at the peak เป็นเสมือนบันไดขั้นแรกในการเตรียมความพร้อมตลอดจนการสร้างการเชื่อมโยงแรงบันดาลใจของผู้นำสายพันธุ์ใหม่กับยอดขุนเขาเอเวอร์เรสต์ที่สูงที่สุดของโลก
    ผู้เขียนเองเห็นพลังของแรงขับเคลื่อนของแรงบันดาลใจในการให้องค์ความรู้ทางจิตและการภาพบำบัดในการเตรียมพร้อมทางร่างกายเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่ง ความทนทานและความคล่องตัว สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยการตั้งเป้าในการวิ่ง 3 กิโลเมตรในเวลา 18 นาทีเพื่อที่จะมีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการในการเดินทางสู่ภูเขาที่สูงกว่า 10,000 ฟุต
    คุณสุภาวดี ล้อมวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดได้กล่าวเสริมว่าทีมคณาจารย์จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียม Leadership Fitness Assessment Program เพื่อค้นหาช่องว่างในการพัฒนาการทางร่างกายแบบองค์รวม ถ้าเราพัฒนาร่างกายอย่างเดียวโดยไม่ให้องค์ความรู้ทางการพัฒนากายภาพบำบัดก็จะยากที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
    ผู้เขียนเห็นความแตกต่างของผู้บริหารหลายท่านที่เริ่มต้นวิ่ง 3 กิโลเมตรใช้เวลา 37 นาทีด้วยนำ้หนักตัวกว่า 90 กกแต่ด้วยองค์รวมของความรู้ทางกายภาพและโครงการพัฒนาศักยภาพที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ทางของร่างกาย สมองและจิตใจเข้าด้วยกัน โปรแกรมพัฒนา fitness ของผู้นำของคุณสุภาวดีทำให้นำหนักตัวลดลงกว่า 12 กกและสามารถวิ่งได้ 3 กิโลเมตรในเวลา 18นาทีจริงๆ
     การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่คุณสุภาวดีและทีมได้สร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับผู้บริหารแต่ละคน ผู้นำบางท่านมีควากลัวว่าร่างกายจะทำไม่ได้และการเป็นกำแพงห้ามการขับเคลื่อนในการพัฒนาการ เต่เมื่อคุณสุภาวดีขยายกรอบความคิดในการให้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของการภาพบำบัดทำให้ผู้นำเริ่มเห็นภาพของความเป็นไปได้ในการพัฒนา  fitness ของร่างกาย เกิดพลังความเชื่อมั่นมาขจัดความกลัวและเพิ่มแรงบันดาลใจที่กล้าจะเพิ่มขีดความสามารถทางร่างกาย การพัฒนาก็จะเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างน่ามหัศจรรย์

    L - Listen with head and heart การฟังเสียงรอยยิ้มจากสมองและหัวใจ เมื่อความเร็วของการพัฒนาเกิดขึ้นในผู้นำ การฟังเสียงเพื่อสร้างดุลยภาพของความเร็วของการพัฒนาการเป็นสิ่งสำคัญ ผู้นำบางคนในโครงการเมื่อร่างกายเริ่มเข้าที่ก็ใจร้อนที่อยากได้ความสำเร็จในพิชิตเป้าหมายที่ดีขึ้นให้เร็วที่สุดโดยมิได้ฟังเสียงสัญณาณจากสมองและหัวใจอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือในกรณีที่ขึ้นเข้าสูงเกิด 10,000 ฟุตอาจเกิดอาการโรคแพ้ความสูงขึ้นมาได้
    การใช้ทฤษฎีหอยทากของคุณวิทิตนันท์ในการเดินอย่างช้าๆอย่างมีดุลยภาพแต่ไม่เคยหยุดเดินจะทำให้เราสามารถฟังเสียงศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเราพร้อมกับฟังเสียงความสุขของธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวจะส่งผลให้เกิดการสร้างสารแห่งความสุขในการเดินทางดังปรัญชาที่ว่า Win small แต่ Win often  จะสามารถสร้าง Big Winในที่สุด

    E - Enhance Social skill สร้างบรรยากาศในการต่อยอดรอยยิ้มของทีมงาน 
 นอกเหนือจากการฟังเสียงดุลยภาพจากภายในตัวเราแล้วการเข้าใจสัญญาณของต่อมสุขใจและต่อมเครียดของทีมงานเป็นสิ่งที่จะสร้างจังหวะในการประสานพลังกันเป็นทีมงานซึ่งเปรียบเสมือนการเล่นดนตรีที่เป็นวงที่ต้อง improvise หรือการต่อยอดจังหวะเพื่อสร้างแรงขับของทีมให้ไปในทิศทางเดียวกัน
    บางครั้งเมื่อต้องขึ้นเขาสูงที่ชันและเหนื่อยอ่อน การประสานพลังแห่งแรงบันดาลใจเป็นสิ่งจำเป็นเพราะในบางจังหวะเวลาผู้นำบางท่านอาจจะหมดแรงแต่เมื่อได้สานพลังจากผู้นำอีกท่านที่อญุ้เคียงข้างแต่ยังมีพลังเหลือจะสามารถกระตุ้นให้เรารู้สึกหึกเหิมขึ้นมาและก็สามารถปลุกไฟในตัวให้ตื่น ตลอดจน Recharge พลังใหม่ให้กลับคืนมาได้
    ถ้าเราสร้างกระบวนการในการบริหารศักยภาพของทีมผู้นำด้วยกระบวนการ SMILE ของรอยยิ้มในตัวผู้นำและพลังของรอยยิ้มของทีม ทั้งในด้านร่างกาย สมองและจิตใจ จะสามารถสร้างให้ผู้บริหารสายพันธุ์ใหม่มุ่งสู่ความสำเร็จในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความสุขในการเดินทาง
   


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us