รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
"สร้าง 3S DNA of Leadership ใหม่สู้ภัยวิกฤต"
 

"สร้าง 3S DNA of Leadership ใหม่สู้ภัยวิกฤต"


        การถอดรหัสพันธุกรรมของวุฒิภาวะของผู้นำ หรือ DNA of Leadership ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในและสามารถสร้างบรรยากาศหรือวัฒนธรรมองค์กร ที่เพาะบ่มเพื่อสร้างพฤติกรรมและความสามารถในการยืนอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข มีความฉลาดในการแสวงหาโอกาสตลอดจนสนุกในการสื่อสารเพื่อใฝ่รู้แบ่งปัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมฝ่าวิกฤตเป็นความต้องการขององค์กรชั้นนำในการสร้างสมรรถนะและพฤติกรรมใหม่ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงอย่างยั่งยืน  
        ผู้เขียนได้จัดหลักสูตร  สร้าง DNAใหม่สู้ภัยวิกฤต  แก่ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและในเอเซียที่ต้องการค้นหา เพาะบ่มและปลดปล่อยศักยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ทีมงานของผู้เขียนที่  Asia Pacific Innovation Center ได้รวบรวมผลวิจัยจากเทคโนโลยี  Multi-Dimension Intelligence  ที่ใช้เพื่อค้นหาความถนัดเชิงอัจฉริยภาพที่เป็นอุปนิสัยพื้นฐานของรหัสพันธุกรรมของผู้นำที่มักจะซ่อนเร้นอยู่ในตัวเราและมักจะนำมาใช้เมื่อต้องต่อสู้กับวิกฤตหรือภัยอันตรายที่ผ่านเข้ามา โดย DNA 3 กลุ่ม หลักได้แก่ [email protected] ยิ้มสู้เมื่อภัยมา , [email protected] ฉลาดในการสร้างโอกาส และ Sanook[email protected] สนุกในการสื่อสาร นั่นก็คือ[email protected]  ยิ้มสู้เมื่อภัยมา   ยิ้มสู้ได้เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะกลัว หรือหลอกตัวเองว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ซึ่งอาจจะกลายเป็นกับดักที่น่ากลัวของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อเรากลัวหรือเราหลอกตัวเองด้วยกับดักของความเชื่อจะทำให้เราไม่สามารถเห็นโลกอย่างที่เป็นจริง แต่เราอยากเห็นโลกในสิ่งที่เราอยากมอง   การที่เราไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้อะไรจะทำให้เราไม่กระหายที่จะเรียนรู้ การเคลื่อนไหวและเจริญเติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงจำเป็นที่จะต้องลดอัตตาในตัวเองลง ต้องรู้ว่าอะไรที่เรายอดเยี่ยม แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เราต้องพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง การยิ้มสู้และกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็น DNA แรกที่เป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนของหัวใจทำให้เรายิ้มสู้เสมอกับการเปลี่ยนแปลงที่มาถึง  
[email protected] ฉลาดในการสร้างโอกาส ในทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสใหม่ๆ เสมอ ถ้าเรามีสติเท่าทันการเปลี่ยนแปลง จะมีปัญญาที่สามาถยืนอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงได้ การหยุดหาเอกลักษณ์ที่เป็นหัวใจหลักของการแข่งขันขององค์กร ที่เป็นธรรมชาติของพลังแห่งอัจฉริยภาพและสร้างความเก่งที่โดดเด่นพร้อมประสานพลังของการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นความต้องการของลูกค้าและสังคมให้กลายเป็นเสมือนพลังคลื่นที่ทำให้เราโดดเด่นขึ้นมา การสร้างโอกาสที่มีแรงต้านน้อยที่สุดจะต้องใช้พลังของต่อมสุขใจ ซึ่งเป็นพลังของอัจฉริยภาพที่เป็นแรงบันดาลใจที่สามารถจะเป็นเสมือนแรงผลักดันที่เกิดจากภายในที่เป็นพรสวรรค์อันเป็นธรรมชาติของเราที่ทำให้เราทำอย่างเป็นธรรมาติและไม่เหน็ดไม่เหนื่อย  [email protected]   สนุกในสื่อสาร การสร้างความสนุกในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใฝ่รู้และแบ่งปัน การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใจ กันเป็นทีม รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ฉับไวเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดเป็นแนวทางในการปฎิบัติ การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการรวบรวมสิ่งยอดเยี่ยมในองค์กร หรือ Best Practices เป็นเสมือนอาวุธที่สำคัญที่จะทำให้เกิดพลังในการประสานความเก่งให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนที่จับต้องได้จริง   ถ้าองค์กรสามารถเพาะบ่มบน 3S DNA (Smile,Smart,Sanook) การสร้างความพร้อมของอุปนิสัยใหม่ก็จะกลายเป็นแรงส่งของความสามารถฝ่าวิกฤตอย่างแน่นอน
 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us