รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
การบริหาร EQ+IQ+AQ+MQ สู่ความสุขและความสำเร็จ
 

การบริหาร EQ + IQ + AQ + MQ
สู่ความสุขและความสำเร็จ
 


           องค์กรในอดีตเน้นความสำคัญในการประเมินการวัดระดับ IQ เริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มเข้าจนกระทั่งการเล่ื่อนขั้นขึ้นเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงด้วยความเชื่อที่ว่ายิ่งสูงก็ยิ่งเป็นหลวงรอบรู้มากขึ้น
IQ เป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรที่เป็นปิรามิดโดยคนที่ IQ สูงมักจะอยู่ในระดับบนขององค์กร โดยโจทย์และเป้าหมายส่วนใหญ่มักจะมาจากเบื้องบนและคนในระดับล่างก็แค่ทำตามคำสั่ง มีคำพูดที่น่าสนใจที่กล่าวไว้ว่าเวลารับคนเข้าทำงานจะมีแนวคิดที่ว่า “We need only hand not head and heart เราต้องการแค่มือไม่ต้องการสมองและหัวใจ”
แต่เมื่อองค์กรต้องปรับตัวเพื่อเท่าทันความต้องการของลูกค้าและยืนอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากทีมงานในทุกระดับเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือ Learning organization เพื่อเท่าทันและสามารถยืนอยู่บนยอดคลื่นการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องประสานความเก่งไม่ใช่แค่มือแต่ต้องทั้งสมองและหัวใจ
ผู้เขียนมีโอกาสจัดหลักสูตรพัฒนาผู้นำองค์กรสายพันธุ์ใหม่ที่เน้นการเสริมสร้างการบริหารมิใช่แค่ IQ แต่ยังสร้างความสามารถในการบริหาร EQ + AQ และ MQ เพื่อที่จะสร้างศักยภาพของผู้นำให้สามารถประสานและสะกิดความเก่งของทีมที่ไม่ย่อท้อและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทั้งยังเป็นคนที่ยึดถือในคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ยืนยงโดยเริ่มจาก
1. Emotional Intelligence อัจฉริยภาพในการบริหารอารมณ์
การสร้างความฉลาดในการบริหารอารมณ์จะต้องเริ่มต้องจากการรู้จักตัวเองว่าต่อมพลังในการสร้างอารมณ์บวกและอารมณ์ลบที่มีอยู่ในตัวเรา ผู้เขียนได้เขียนไว้ในหนังสือขายดี “ถอดรหัสความสุข” โดยให้ชื่อเรียกต่อมพลังบวกว่า “ต่อมสุขใจ” และ ต่อมพลังลบว่า  “ต่อมเครียด”  ถ้าเรารู้จักการบริหารการใช้ต่อมสุขใจด้วยการรู้จักชื่นชม เน้นการสร้างทักษะและการสร้างคุณค่าจากต่อมสุขใจ เราสามารถจะขยายพลังบวกของชีวิตได้เพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้จักการ damage control ในการใช้ต่อมเครียด เราก็สามารถรู้จักการบริหารและลดมลพิษทางอารมณ์ แต่ถ้าเราสามารถสร้างเป้าหมายแห่งความสำเร็จบนต่อมสุขใจ เราก็สามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในการสร้างความสุขระหว่างทางเดินสู่ความสำเร็จ ยิ่งเรารู้จักและเข้าใจต่อมสุขใจของทีมงานของเรา เราก็สามารถสร้างและต่อยอดความสุขใจของทีมงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ทีมงานของผู้เขียนได้ใช้แบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพและความสามารถในการบริหารอารมณ์เป็นเครื่องมือในการเป็นกระจกสะท้อนเพื่อค้นหาธรรมชาติของต่อมสุขใจและต่อมเครียดซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการค้นหาและยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและรู้จักทีมงานได้เร็วขึ้น
2. Adversity Intelligence อัจฉริยภาพในการต่อสู้เอาชนะอุปสรรค
การรู้จักการบริหารอารมณ์จะช่วยสร้างความสุขในการเดินทางไปหาความสำเร็จ แต่ในแต่ละก้าวที่เราเดินมักจะมีอุปสรรคที่เราคาดไม่ถึง ทีมงานของผู้เขียนได้ใช้การปีนเขาเป็นเครื่องมือในการทดสอบความอดทนและความสามารถในการต่อสู้กับความสูงที่เขาต้องพิชิต การฝึกในการสร้างความมั่นใจในการเดินขึ้นสู่ที่สูงเรื่อยๆเป็นการสร้าง Win Small Win often หรือการสร้างชัยชนะในทุกก้าวเล็กๆที่เดินเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นในการพิชิตอุปสรรค
ผู้เขียนเองเคยพาว่าที่  CEO หลายท่านที่ต้องการสร้าง Maturity Fitness ในการอยู่ในตำแหน่ง  CEO  ด้วยการก้าวขึ้นสู่ความสูงในระดับที่เกิน 3,000 ในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นระดับที่จะต้องปรับตัวกับความสูงในระดับที่อากาสเบาบางมาก การเกิด Attitude sickness หรือโรคแพ้ความสูงเป็นอุปสรรคในการก้าวสู่ที่สูงขึ้น 
ถ้าเขาสามารถก้าวข้ามและปรับตัวสู่ความสูงในระดับใหม่ได้จะเป็นกระบวนการที่เขาจะเกิดสัญชาติญาณใหม่ในการปรับตัวและเป็นการเสริมสร้าง AQ และยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการพิชิตอุปสรรคที่ขวางหน้า  
3. Moral Intelligence อัจฉริยภาพในการบริหารคุณธรรม
           การสร้างค่านิยมที่ยึดมั่นในหลักการและคุณธรรมเป็นศิลปะของผู้นำที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมเพื่อเป็นเสมือนหลักยึดในการสร้างการเดินทางสู่การเจริญเติบโตขององค์กรที่ยืนยง ผู้เขียนได้มีโอกาสช่วยผู้นำองค์กรที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติแต่ต่้องการพื้นฐานของการตัดสินใจที่เป็นหลักยึดในการเดินทางไปหาความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
ทีมผู้เขียนได้เริ่มจากการถอดรหัสคุณธรรมจากทีมผู้บริหารระดับสูงและสกัดออกมาเป็นค่านิยมที่เปรียบเสมือนรากแก้วขององค์กรที่หยั่งรากลึกในความถูกต้องและไม่หวั่นไหวไปตามกาลเวลา จากนั้นก็สร้างราชทูตที่สามารถเป้นตัวอย่างที่ดีในการสร้างเรื่องราวดีๆร่วมกันเพื่อขยายผลการสร้างสิ่งดีๆหรือ Best practices ร่วมกันในองค์กร รวมทั้งกระบวนการชื่นชมและยกย่องให้เกิดวัฒนธรรมดีๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กร
ด้วยการผสมผสาน IQ+EQ+AQ+MQ จะเสมือนการสร้างภูมิต้านทานให้กับองค์กรในการบริหารพลังบวกในการสร้างความสุขในการเดินทางตลอดจนการสร้างความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคและยังมีรากแก้วที่แข็งแรงเพื่อยึดหลักคุณธรรมและความถูกต้องในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us