รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
Leadership Maturity Voyage and Mid-Life Crisis (3) ทางสองแพร่งของเส้นทางการพัฒนาวุฒิภาวะผู้นำ
 

 
 Leadership Maturity Voyage and Mid-Life Crisis (3) 

ทางสองแพร่งของเส้นทางการพัฒนาวุฒิภาวะผู้นำ             

     การวางพิมพ์เขียวของเส้นทางเดินในการพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความคมชัดลึกเพื่อสามารถนำเอาพลังของอุปนิสัยพื้นฐานที่เป็นเสมือนยักษ์หลับซึ่งค้นหาแล้วใน Phase ที่ 1 ของการ  Assessing และ Awakening มาสร้างไลฟ์สไตล์และสมดุลย์ใหม่ทั้งในด้านกาย จิตใจและปัญญาที่สร้างไว้แล้วใน Phase 2 ที่เราเรียกว่า  Architecting and Articulating  ผู้เขียนและทีมงานจาก Asia Pacific Innovation Center จะช่วยเดินเคียงข้างในช่วงต้นของ Phase 3  Aligning and Attuning เพื่อสร้างกระบวนการกำกับในการสร้างนิสัยใหม่โดยประยุกต์ใช้กับหน้าที่การทำงานจริงๆและได้นำเอาหลักการ   S-M-I-L-E  จากหนังสือ Best Seller  DNA of Leadership Happiness หรือถอดรหัสความสุข โดยมีรายละเอียดคือ
S-Self awareness   การมีสติในการรู้จักต่อมสุขใจที่สร้างพลังบวกและขณะเดียวกันก็สามารถเฝ้ามองต่อมเครียดที่สร้างผลร้ายให้กับทั้งใจและกาย การเฝ้ามองธรรมชาติอย่างมีสติกำกับเพื่อรู้เท่าทันเป็นหัวใจในการปรับแต่งอย่างเข้าใจพร้อมทั้งช่วยสร้างการวัดและการประเมินระดับของ Maturity Fitness ทั้ง 3 มิติที่รูปแบบการใช้ชีวิตจริง ผู้บริหารจะใช้เวลาช่วงหนึ่งในการสร้างระบบการเฝ้ามองจากระดับจิตใต้สำนึกและการเป็นสัญชาติญาณใหม่ในการมีสติเฝ้ามองตนเองอย่างมีระบบ การรู้จักตัวเองจากข้อมูลที่แท้จริงเป็นรากฐานที่สำคัญในการปรับแต่งสมดุลย์ใหม่ของ Maturity Fitness
        M-Manage Emotion  ถ้าเราเฝ้ามองอย่างมีสติเราก็สามารถจะมองเห็นระดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่เราเดินทางว่าเป็นบวกจากต่อมสุขใจเท่าไหร่และเป็นลบจากต่อมเครียดเท่าไหร่และในแต่ละวันก่อนจะกลับบ้านเราจะบริหารให้เกิดอารมณ์บวกเหลือกับไปที่บ้านแทนที่จะเป็นลบได้อย่างไร  ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการสังเกตธรรมชาติของอารมณ์กับผู้บริหารท่านนี้โดยเฉพาะเมื่อใช้ต่อมสุขใจในด้านการมองภาพรวมและการส่ือสารในการทำงาน ผู้บริหารจึงเริ่มใช้เวลาสังเกตว่าถ้าเขาใช้ต่อมสุขใจให้มากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็เริ่มบริหารการใช้ต่อมเครียดให้น้อยลงจะมีผลรวมกับระดับอารมณ์ก่อนกลับบ้านอย่างไร การรู้เท่าทันอย่างมีสติและทำการทดลองในการปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ต่อมสุขใจและต่อมเครียดทำให้เขาบริหารอารมณ์ในชีวิตได้คล่องตัวและมีรอยยิ้มในชีวิตมากขึ้น สุขภาพและอารมณ์ก็แข็งแกร่งขึ้น
I-Innovate Inspiration เมื่อเริ่มรู้จักต่อมพลังชีวิตจากการบริหารต่อมสุขใจและต่อมเครียดผู้บริหารจึงปรึกษากับผู้เขียนถึงการปรับแต่งพิมพ์เขียวที่วางไว้โดยสังเกตพลังของแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ต่อมสุขใจและเพิ่มบทบาทของการเป็น  Discovery Leader ในหน้าที่การทำงานมากขึ้น  ในขณะเดียวกันและเริ่มหาหนทางที่จะมอบหมายงานให้คนที่อยู่รอบข้างเพื่อแบ่งเบาภาระโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่อมเครียดของการแก้ปัญหา กระบวนการนี้เราเรียกว่าการทำ Damage Control เพื่อป้องกันมิให้ต่อมเครียดมีบทบาทในการลดพลังชีวิตของเราไป
L-Listen with head and heart ผู้บริหารเริ่มให้ทีมงานของผู้เขียนนำแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ (MIP) มาช่วยวิเคราะห์ต่อมสุขใจและต่อมเครียดของทีมงานอย่างละเอียดเพื่อให้แต่ละท่านสามารถวางพิมพ์เขียวและเพิ่มพลังชีวิตในสิ่งที่แต่ละคนชอบทำ และที่สำคัญก็สามารถฟังด้วยสมองและหัวใจจริงว่าใครที่มีต่อมสุขใจกับการแก้ปัญหาซึ่งเขาไม่ชอบ
          Put the right man with the right heart to the right job การวางหน้าที่การทำงานให้ตรงกับต่อมสุขใจและทักษะที่ถูกต้องเป็นปรัชญาที่ผู้บริหารท่านนี้นำไปใช้กับตัวเขาเองและทีมงาน เมื่อเขามีภาพรวมของทีมจึงรู้ว่าใครที่จะมาเป็นเทวดาและเทพธิดาเสริมดวงที่เอาความเครียดไปจากเขาในขณะเดียวกันก็เพิ่มอารมณ์บวกของทีมงานโดยรวมในขณะเดียวกันด้วย
E-Enhance Social Skill ก็คือการปรับแต่งบรรยากาศให้มีการต่อยอดความสุขด้วยกัน    ผู้บริหารท่านนี้จึงให้ผู้เขียนจัดกิจกรรมปีนเขาโดยเลือกภูกระดึงเป็นสถานที่ทำกิจกรรรมเพื่อมีโอกาสเห็นธาตุแท้ของอุปนิสัยของแต่ละคนในทีมและสร้างค่านิยมที่ชื่นชมความต่างและสร้างกระบวนการในการต่อยอดความต่างอย่างระบบ ทำให้การเดินทางขาลงจากภูกระดึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและค่านิยมที่เอาไปใช้ได้จริงเมื่อกลับไปทำงานจริง
          ถ้าเราค้นหาและวางพิมพ์เขียวบนเส้นทางเดินที่ปรับแต่งจากพลังของอุปนิสัยพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติของผู้นำจะเป็นเสมือนเสาเข็มที่แข็งแรงในการสร้างความแข็งแกร่งของวุฒิภาวะที่ยั่งยืน


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us