รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]


SMILE@Work
การบริหารและสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างมืออาชีพ
 

 
The developing of Blue Ocean Strategy in aligning with company vision, key customers and business partners requirements is crucial in building sustainable competitive advantage. Vision & Blue Ocean Strategy Development workshop focuses in developing strategic Vision architecture between organization preferences, core competencies, Strategic heartbeat with key account customers and business partner requirements. This workshop includes Multi-intelligence/Competencies and preferences assessment test, Blue ocean strategy l and practical implementation plan.

การวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทิศทางธุรกิจ ตลอดจนความต้องการ ที่แท้จริงของลูกค้าและคู่ค้าเป็นกลยุทธ์ สำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน หลักสูตรการวางวิสัยทัศน์และ สร้างสรรค์กลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม เน้นถึงวิธีวางโครงสร้างการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ที่เริ่มจากการวิเคราะห์ความสามารถ และความเก่งตลอดจนความถนัดภายใน องค์กรกับความต้องการของทิศทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างมุมมองในการประสาน สถาปัตยกรรมให้รองรับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าเพื่อให้เราเห็นลำดับของ โครงสร้างทักษะหลักในการพัฒนา, เทคนิค การสร้างกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา vision & BSC, การวางกลยุทธ์และแผนการสร้างแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการทดสอบความถนัดเชิงอัจฉริยภาพของทีมงาน
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
• วิเคราะห์พื้นฐานความถนัด, ความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
  (Analyze the Strategic heartbeat that supports Org Vision)
• วางสถาปัตย์กรรมในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการที่เกื้อกูลความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า   (Architect Blue Ocean Strategy that aligns with key customers and business
   partner requirements)
• สร้างแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการสร้างทีมและกระบวนการที่สนับสนุน
  (Build strategic implementation plan in developing people and process)
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)

• กรอบความคิดในการวางสถาปัตย์กรรมการสร้างวิสัยัทศน์และกลยุทธ์แบบ Blue Ocean
  (Paradigm shift in developing vision & Blue Ocean strategy architecture )
• การวิเคราะห์ขีดความสามารถ ความถนัดในปัจจุบันและช่องว่างที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร
  (Analyze Current, To be Competencies and gap that supports organization vision)
• กำหนดความสำคัญของทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าคนสำคัญ
  (Define the alignment between Strategy heartbeat with key customer and business
   partner requirements)
• วางกลยุทธ์ในการสร้าง กระบวนการสร้าง,เก็บและพัฒนาทักษะและการจัดตั้งทีมงานสนับสนุน
  (Develop strategy in creating Competencies development process)
• วางแผนในการเปลี่ยนสถาปัตย์กรรมให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
  (Create practical implementation plan in transform architecture into action)

 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
• Competitive forces and Org strategic heartbeat benchmarking
• Multi-Intelligence/Competencies/Job alignment architecture
• S-M-I-L-E & S-M-A-R-T learning methodology
ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration) 3 วัน (Days)
 
Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us