รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]


Smile@Hi-Performance Team    
กลยุทธ์ถอดรหัสความสุขเพื่อสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ
 

 
Unlocking the power of Multi-Dimension leadership Intelligence in yourself and your team are the strategic approach in empowering the unseen leadership potential to build innovative process in creating build-to-last organization and hi-trust hi-performance team. SMILE@Hi-PerformanceTeam workshop focuses in empowering unseen leadership potential by discovering multi-dimension leadership intelligence and innate drive, valuing the difference , developing the right Share leadership model to put the right man with the right heart to the right job and cultivating the High-trust Hi-performance team environment

ในการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตลอดจน การสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยงกับทีมงานเป็นกลยุทธ์ก้าวสำคัญ ที่ทำให้คุณสามารถสะกิดต่อมสนุก เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองและประสาน แนวคิดเชิงนวัตกรรมของทีมงาน อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรกลยุทธ์ถอดรหัสความสุขเพื่อสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ เน้นถึงกระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสามารถสะกิดความเก่งของตนเองกับทีมงานให้ตรงกับศักยภาพที่ต้องการในงาน ด้วยการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งมั่นประสาน ความเก่งสู่ความเป็นเลิศที่ยืนยงและสร้างบรรยากาศของทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ
 
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
• ปรับมุมมองในการสะกิดความเก่งเพื่อประสานพลังและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
  (Revitalize leadership paradigm in empowering unseen team potential)
• ค้นหาชื่นชมและวางกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประสานความเก่งของทีมงาน
  (Discover, Appreciate and Develop Process in leveraging team competencies)
• สร้างสรรค์กระบวนการในการพัฒนาทีมงานที่มุ่งสู่จุดหมายของความสำเร็จอย่างมีความสุข
  (Cultivate the right atmosphere to pursue for success and happiness)
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)

• การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการพัฒนาทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง
  (Shift paradigm in leading and developing Hi-trust Hi-Performance team)
• สะกิดความเก่งด้วยการค้นหาความถนัดและพัฒนาภาวะผู้นำในสไตล์ของคุณเอง
  (Magnify innate drive by aligning preferences and leadership potential)
• สร้างสรรค์กระบวนการถอดรหัสความสุขมพื่อประสานพลังแห่งอัจฉริยภาพของทีมงาน
  (Develop SMILE Process in creating hi-trust hi-performance team)
• ประสานความเก่งและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมทีมที่มีมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข
  (Leverage team talent and cultivate the right team environment)

 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
• SMILE The DNA of Leadership Happiness
• Hi-Performance Team Development methodology
• Multi-Dimension Intelligence Technology
• SMART Action and Experienced based learning
 
ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration) 2 วัน (Days)
 
Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us