รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]


SMILE@Hi-Impact Communication
กลยุทธ์การสื่อสารในการโน้มน้าวจิตใจอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 

 
In developing structural thinking, getting message across, creating influential power inside organization or with key customers and turning conflict into Win-Win Negotiation solutions nowadays become very critical and important. SMILE@Hi-Impact Communication workshop focuses on organizing your logical thinking , explore the real needs of your audiences, customize and gain confident in developing P-O-W-E-R of persuasive including value the difference and turning conflict into synergistic results.

การบริหารความคิดอย่างเป็นระบบ การนำเสนอความคิดเพื่อโน้มน้าวจิตใจตลอดจน เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นการประสาน ความคิดอย่างสร้างสรรค์เป็น หัวใจหลักใน การบริหารความสำเร็จ กลยุทธ์การสื่อสารในการโน้มน้าวจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นถึง หลักการในการสร้างสรรค์แนวทางการวางแนวความคิดอย่างเป็นระบบ และ การพูดที่เข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของผู้ฟัง ตลอดจนความสามารถใน การโน้ม น้าวจิตใจและเปลี่ยนความต่างในความขัดแย้งให้เป็นผลลัพธ์ที่เกื้อกูล
 
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
• สร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและนำเสนอความคิดอย่างมั่นใจ
  (Develop abilities to think and speak clearly with confidence)
• พัฒนาการเตรียมการนำเสนอและการสื่อสารที่โน้มน้าวจิตใจตามความต่างของประเภทของผู้ฟัง
  (Prepare and communicate with hi-impact to different type of listeners)
• เปลี่ยนความต่างในความขัดแย้งให้เป็นผลลัพธ์ที่เกื้อกูล
  (Turn conflict into Win-Win Negotiation solutions)
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)

• ทดสอบความถนัดและค้นหาความท้าทายในสไตล์การสื่อสารจากต่อมสุขใจของคุณ
  (Assessing your Leadership communication preferences and challenge)
• วางแผนและจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ
  (Planning and organizing your thoughts with systematic approach)
• พัฒนาทักษะในการโน้มน้าวถึงจิตใจและความต้องการของผู้ฟังที่หลากหลาย
  (Build P-O-W-E-R Communication techniques to address different type of listeners)
• ประสานความต่างและเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เกื้อกูล
  (Value difference and turn conflict into Win-Win Negotiation Solutions)

 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
• P-O-W-E-R of Leadership Communication Methodology
• Whole Brain Structure communication technique,
• Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment
• S-M-I-L-E The DNA of leadership happiness
• S-M-A-R-T learning methodology
ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration) 2 วัน (Days)
 
Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us