รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]


SMILE@LeadershipEffectiveness
กลยุทธ์ถอดรหัสความสุขผู้นำสู่ดุลยภาพของความสำเร็จ
 

 
Winner behavior in the 2000’s is to balance between success and happiness in leading and managing innovation with clients, team, colleague and special people in life. SMILE@LeadershipEffectivness focuses on enhancing self-awareness to discover leadership preferences, effectively manage emotion and stress, creating Innovative inspired vision, listening with head and heart and enhancing social skills in creating the right innovative environment.

การบริหารความสำเร็จของผู้นำสายพันธุ์ใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถอดรหัสในการสร้างดุลยภาพ ความสำเร็จและความสุข เพื่อบริหารการสร้าง นวัตกรรมกับลูกค้าคนสำคัญ ทีมงาน และบุคคลในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว หลักสูตรกลยุทธ์ถอดรหัส ความสุขผู้นำสู่ดุลยภาพของความสำเร็จ เน้นกระบวนการที่เข้าถึงการรู้จักชื่นชมพลังแห่งอัจฉริยภาพที่เกิดจากต่อมสุขใจ, บริหารความสุข และ สร้างสรรค์วิถีแห่งนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ เพื่อขับพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในพร้อมทั้งแนะแนวทาง และหลักการในการสร้างภาวะผู้นำที่จะหยั่งถึงจิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้าง เพื่อประสานสัมพันธ์และสร้าง นวัตกรรมทางเลือกที่หลากหลายสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
• เข้าใจกระบวนการถอดรหัสความสุขด้วย S.M.I.L.E ในการสร้างนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ
  (Define the DNA of leadership innovation with S.M.I.L.E)
• สะกิดความเก่งด้วยการค้นหาความถนัดและการสร้างเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยอัจฉริยภาพ
  (Discover your preferences and create inspired vision in empowering greatness)
• สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลเพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  (Proactively build social skill to create the right innovative environment)
 
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)

• เข้าใจกระบวนการถอดรหัสความสุขในการสร้างนวัตกรรมสู่ความสำเร็จด้วย S.M.I.L.E.
  (Understand S.M.I.L.E Principle in Leading Team Innovation)
• ค้นหาความถนัดเชิงอัจฉริยภาพและภาวะผู้นำในตนเอง
  (Discover self-awareness and leadership preferences in yourself)
• สร้างสรรค์วิถีแห่งนวัตกรรมสู่ความสำเร็จในการเดินทาง
  (Build Innovative inspiration leadership voyage blueprint)
• ตัวอย่างของผู้นำที่สรรสร้างความสำเร็จและความสุขในบรรยากาศที่เกื้อกูล
  (Example of Innovative leader that enhance social happiness environment)

 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
• S-M-I-L-E: The DNA of leadership Happiness,
• S-M-A-R-T Innovative learning Technology
ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration) 2 วัน (Days)
 
 
Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us