รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]


Leadership Self-discovery 
การค้นหาและชื่นชมพลังแห่งอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
 

 
Discover and empower seen and unseen potential within you is critical success factors in building authentic leadership character. Leadership Self-Discovery focuses in discovering and defining leadership preferences and authentic character using Multi-Dimension Intelligence Profile assessment technology. This include develop leadership education roadmap in building leadership greatness.

การค้นหาและปลอปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเป็นปัจจัยสำตัญในการสร้างวุฒิภาวะผู้นำที่แท้จริง การค้นหาและชื่นชม พลังแห่งอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเน้นการค้นหาและ รู้จักอุปนิสัยพื้นฐานความถนัดต่อมสุขใจทักษะ ความต้อง การในงานและความสามารถในการบริหารอารมณ์ด้วยแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ในตนเอง และกระตุ้นตลอดจนสร้างความสนใจใฝ่รู้ที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างแผนที่ใน การพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำสายพันธุ์ใหม่
 
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
• ค้นหาและชื่นชมต่อมสุขใจและสไตล์ผู้นำที่แท้จริง
  (Discover leadership sweet spot and authentic character)
• กำหนดและวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างอุปนิสัยพื้นฐาน ความถนัด ทักษะ งานและทักษะในการบริหารอารมณ์
  (Define and analyze leadership innate drive, personal, skill, Job and EQ Profile)
• สร้างแผนที่ในการพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำสายพันธุ์ใหม่
  (Develop customize education roadmap for leadership blue ocean)
 
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)

• การสร้าง Self-Awareness เพื่อต้นหาและทำความรู้จักกับศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
  (Develop Self-Awareness in discover seen and unseen potential)
• ค้นหาเส้นทางสู่ความสำเร็จที่เหนื่อยน้อยที่สุดด้วยการวิเคราะห์ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ
  (Discover least resistance leadership path with Multi-Dimension Intelligence profile technology)
• ค้นหาช่องว่างระหว่างอุปนิสัยพื้นฐาน, ความถนัด ทักษะกับงานภายใต้ความรับผิดชอบ
  (Define the gap between innate drive, personal, skill, and Job requirements)
• เทคนิคการปรับแต่งและการปลดปล่อยศักยภาพเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
  (Crystallize and empower leadership greatness)

 
 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
• Multi-Dimension Intelligence Profile Technology
• S-M-I-L-E: The DNA of leadership Happiness
• S-M-A-R-T Innovative learning Technology
 
ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration) 1 วัน (Days)
 
หัวข้อในการสัมมนา
การบริหารความสำเร็จของผู้นำสายพันธุ์ใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถอดรหัสในการสร้างดุลยภาพความสำเร็จ และความสุขเพื่อ บริหารการสร้างนวัตกรรมกับลูกค้าคนสำคัญ ทีมงาน และบุคคลในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว หลักสูตรกลยุทธ์ถอดรหัสความสุข ผู้นำสู่ดุลยภาพของความสำเร็จ เน้นกระบวนการที่เข้าถึงการรู้จักชื่นชม พลังแห่งอัจฉริยภาพที่เกิดจากต่อมสุขใจ, บริหาร ความสุขและ สร้างสรรค์วิถีแห่งนวัตกรรมสู่ความสำเร็จเพื่อขับพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในพร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการ ในการสร้างภาวะผู้นำที่จะหยั่งถึงจิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อประสานสัมพันธ์และ สร้างนวัตกรรม ทางเลือกที่หลากหลายสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 
Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us