รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
ถอดรหัสความสุขของคุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล แห่งทิปโก้ฟูดส์
 

ถอดรหัสความสุขของคุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล แห่งทิปโก้ฟูดส์
     การสร้างความกล้าให้กับทีมงานเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองในการทำสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ (Impossible dream) ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ (Possible action) เป็นกลยุทธ์ถอดรหัสความสุขในทีมงานของคุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

     ในกระบวนการวางพิมพ์เขียวขององค์กรนั้นคุณวิวัฒน์ให้ความสำคัญกับการมองวิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวขององค์กรบนรากฐานของต่อมสุขใจขององค์กร ผู้ขียนและทีมงานที่บริษัทเอเซีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ได้มีโอกาสไปจัดหลักสูตรฝึกอบรมในการสร้างกลยุทธ์ถอดรหัสความสุข [email protected] ให้กับทีมงานของคุณวิวัฒน์เพื่อค้นหาต่อมสุขใจของทีมงานและองค์กร โดยได้นำแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ (Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment) มาวิเคราะห์ต่อมความสุขใจของทีมงานและสร้างกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นภาพรวมของทีมงานทั้งหมดว่าต่อมสุขใจขององค์กรอยู่ที่ใด

    คุณวิวัฒน์เปรียบต่อมสุขใจเป็นเสมือน Strategic Heartbeat หรือหัวใจหลักขององค์กร ต้องหาให้พบว่าองค์กรนั้นมีอัจฉริยภาพที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ใดและทำอย่างไรที่จะวางดุลยภาพของวิถีแห่งความสำเร็จบนต่อมสุขใจขององค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

    ผู้เขียนมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาในการช่วยสร้างสรรค์วิถีแห่งความสุขของพิมพ์เขียวของบริษัททิปโก้ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เราได้ช่วยกันวิเคราะห์และระดมความคิดของทีมผู้บริหารทุกคน ร่วมมือต่อยอดความสุขใจและสร้างเป็นพิมพ์เขียวของวิถีแห่งความสุขด้วยกันโดยสร้างเป็นวิสัยัทัศน์ในทุกๆ 5 ปีโดยในอีก 5 ปี ข้างหน้า “ทิปโก้จะเป็นผู้นำบริษัทอาหารที่น่าเชื่อถือในอาเซียน (ASEAN Trusted Food Company) ทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพ”

    ผู้เขียนเคยพาผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำหลายๆ องค์กรไปดูกระบวนการทำงานและการถอดรหัสความสุขในทีมงานของคุณวิวัฒน์  ทีมงานผู้บริหารระดับสูงของคุณวิวัฒน์ได้กล่าวถึงบทบาทของคุณวิวัฒน์ในฐานะผู้นำที่สนใจต่อมสุขใจของทีมงานไว้อย่างน่าสนใจว่า การทำงานที่บริษัททิปโก้ เขามีความสุขในการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ภายในและได้รับการส่งเสริมให้มีความกล้าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ช่วง 5 ปีที่ร่วมงานกับทิปโก้เขาได้บ่มเพาะวุฒิภาวะของผู้นำที่กล้าตัดสินใจในการทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมออย่างที่ไม่เคยมีโอกาสแสดงความสามารถขนาดนี้ในบริษัทชั้นนำข้ามชาติที่เคยทำงานก่อนหน้านี้

    คุณวิวัฒน์เน้นว่า การจะต่อยอดความสุขใจได้นั้นจะต้องเลือกสรรค์คนที่มีต่อมสุขใจให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่เขารับผิดชอบ  ให้โอกาสเขามีความสุขในการแสดงความสามารถและยกย่องเชิดชูความกล้าในการทำสิ่งใหม่ๆ

    คุณวิวัฒน์ใช้หลัการถอดรหัสความสุข S.M.I.L.E. เป็นส่วนหนึ่งในแปดของทักษะหลักที่ต้องมีหรือที่เราเรียกว่า Core competencies ขององค์กรทั้งยังสร้างโครงการ Good work  เพื่อเป็นเวทีที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในการมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและมีความรักในงานที่ทำ และสามารถเป็นผู้นำตนเองที่มีความคิดริเริ่มและมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

    ผู้เขียนเห็นการทุ่มเทของคุณวิวัฒน์ในการสร้างวัฒนธรรมในการต่อยอดความสุขโดยมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาในการวางสถาปัตยกรรมโครงสร้างของวัฒนธรรม TIPCO โดยระดมการมีส่วนร่วมของทีมงานในทุกระดับเพื่อร่วมกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยค่านิยมที่ยึดถือร่วมกันคือ T-Teamwork รวมพลัง, I-Innovation สร้างสิ่งใหม่, P-Pursuit for excellence ใจมุ่งมั่น, C-Commit to customers มอบสิ่งพอใจ, O-Open to learn ใฝ่รู้แบ่งปัน

    คุณวิวัฒน์ยังส่งเสริมให้คนทุกระดับในองค์กรร่วมแต่งเพลงที่แปลงเนื้อหาจากพิมพ์เขียวของวิถีแห่งความสุขให้กลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะโดยมีเนื้อร้องที่สร้างสรรค์กลั่นจากใจของทุกคนในองค์กรดังนี้
   
        พวกเราชาวทิปโก้     มุ่งหวังตั้งใจ
        จะเดินก้าวไป            ร่วมใจฟันฝ่า
        ด้วยแรงพลัง             สร้างสรรค์ค์วันใหม่
        เรียนรู้ด้วยใจ            ไปถึงฝัน
        ทิปโก้ ก้าวไกล          ร่วมใจ สร้างสรรค์
        ใฝ่รู้ แบ่งปัน              มุ่งมั่น เพื่อคุณ


    ถ้าผู้อ่านสนใจแนวความคิดในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ถอดรหัสความสุขของคุณวิวัฒน์ด้วยตนเองได้ในงานเปิดตัวหนังสือถอดรหัสความสุข หรือ SMILE : The DNA of Leadership Happiness ของผู้เขียนในวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 9.00 - 11.00 ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่คุณพินทิพย์ นิพัทธ์พิชญากุล สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  เบอร์ 0-2319-5675-7 ต่อ 170


โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us