รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
การสร้างทีมงาน Hi-Trust Hi-Performance Team ฝ่าวิกฤต
 

การสร้างทีมงาน Hi-Trust Hi-Performance Team ฝ่าวิกฤต


 
 

     ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นการยากที่จะทำนายได้อย่างถูกต้องว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร   ในอดีตผู้บริหารมักจะทำการวางแผนกลยุทธ์  5-10 ปีและสื่อสารให้ทีมงานมุ่งมั่นพาธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  แต่ในปัจจุบันเป็นการยากที่จะวางแผนระยะยาวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่มีความกล้าที่จะเดินไปในเส้นทางสายใหม่ที่ต้องช่วยกันเจียระไนพิมพ์เขียวขึ้นมาร่วมกัน
      ในอดีตผู้นำองค์กรจะเป็นหลวงรอบรู้ที่มีคำตอบสำหรับทุกสิ่งและทีมงานก็จะเป็นผู้ตามที่ดีที่พร้อมจะรับคำสั่งและบริหารจัดการทรัพยากรตามแผนที่วางไว้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการนั่นก็คือเป็นผู้จัดการทีมที่ดี 
      เมื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศและการบริหารแบบยุคโลกาภิวัฒนคืบคลานเข้ามาทำให้รูปแบบของทีมต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การผสมผสานทีม On-Demand คือเน้นความค้องการของลูกค้าเป็นหลักซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามความต้องการของโครงการ  ทีมงานก็ไม่จำกัดเฉพาะทีมที่มีอยู่่เดิมแต่สามารถผสมผสานกับ Virtual Team หรือทีมเฉพาะกิจที่เข้ามาช่วยในโครงการและสามารถสลายร่างเมื่อโครงการจบ
      บทบาทใหม่ของการประกอบทีมต้องการทีมงานที่มีควา มสามารถในการแลกเปลี่ยนและประสานบทบาทผู้นำหรือที่เรียกว่า Share Leadership ทีมแต่ละคนต้องมีวุฒิภาวะของผู้นำในตัวเองสูง ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองและทีมงาน ช่วยกันวางเป้าหมายของการเดินทางร่วมกันบนพื้นฐานของต่อมสุขใจของทุกคน พร้อมทั้งสามารถที่จะต่อยอดความเก่งและมรอยยิ้มในชัยชนะในทุกก้าวที่เดินทางไปหาเป้าหมายของความสำเร็จ

      ในบทบาทของการ Share leadership นั้นผู้เขียนมีโอกาสจัด Workshop เพื่อสร้าง Hi-Trust Hi-Performance Team ให้กับองค์กรชั้นนำหลายองค์กรทั้งในเมืองไทยและในเอเซียโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า T-E-A-M  นั่นก็คือ

    T - Trust  พื้นฐานของความสำเร็จของทีมในยุคการใช้เทคโนโลยี่หรือ Hi-Tech ที่ทำให้เราสามารถทำงานด้วยกันได้แม้จะอยู่ไกลกันและไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนก็คือการสร้างความรู้สึก  Hi-Trust หรือความเชื่อใจและเชื่อมั่นของทีมงาน การสร้างบัญชีทางใจของการเริ่มต้นของความสัมพันธที่เป็นบวกเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้และมักจะถูกมองข้ามไปในการเริ่มต้นสร้างทีมงาน ทำให้เกิดความเปราะบางของายใยทางอารมณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ท้าทาย
      ปกติก่อนที่จะเริ่มสร้างทีมงานในการสร้างโครงการต่างๆ ในบริษัทชั้นนำ ผู้เขียนมักจะเข้าไปช่วยสร้าง Hi-Trust Environment หรือบรรยากาศที่สร้างความเกื้อกูลกันโดยเริ่มต้นจากการเข้าใจธรรมชาติของความต่างด้วยการเข้าใจต่อมสุขใจของแต่ละคนซึ่งมีทั้งความเหมือนและความต่างในแต่ละคนในทีมงาน 
      การยกระดับความเข้าใจเป็นความชื่นชมและเชื่อมั่นในทีมงานที่สามารถจะเปิดกว้างในการหล่อหลอมความต่างให้มาเติมเต็มและกลายเป็นเสมือนเทวดาและเทพธิดาเสริมดวงซึ่งกันและกัน ด้วยการลดอัตตาของการยึดมั่นถือมั่นในความสามารถของตนเองซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งให้กลายเป็นการมองคุณค่าและชื่นชมซึ่งกันและกัน
      บรรยากาศที่หล่อหลอมความเกื้อกูลกันเป็นสิ่งจำเป็นมากในขั้นตอนแรกนี้ซึ่งบางองค์กรต้องการการหล่อหลอมด้วยการให้ผู้เขียนจัดกิจกรรมผจญภัยเสี่ยงตายด้วยกันเพื่อสร้างการหล่อหลอมทีมงานเมื่อผ่านอุปสรรคสำคัญที่ขวางหน้า
   
     E - Envision  ทักษะของทีมในการรวมความฝันที่เกิดจากต่อมสุขใจของทุกคนให้กลายเป็นเป้าหมายของภาระกิจร่วมกันเป็นความสำคัญที่หลายทีมงานมองข้าม และมักจะได้รับโจทย์จากสวรรค์โดยไม่มีส่วนร่วมในการนำเอาความฝันและต่อมสุขใจของทีมงานเข้ามาร่วมเจียระไนด้วย ทำให้เราอาจจะได้การมีส่วนร่วมทางความคิดแต่จำไม่ได้คำมั่นสัญญาจากหัวใจ
      กระบวนการในการเจียระไนเป้าหมายที่มีทั้งความท้าทาย ความเชื่อมั่น คำมั่นสัญญาและความกล้าในการสร้างฝันให้เป็นจริงเป็นกระบวนการที่ทีมงานทุกคนจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยน เจียระไนและบรรจงสร้างเป็นพิมพ์เขียวที่อยู่บนพื้นฐานของต่อมสุขใจหรือ Team Strategic Heart Beat ร่วมกัน

      A - Add on  and Improvise  เมื่อทั้งความฝันและจิตใจสานเป็นหนึ่งเดียว ทีมงานจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสะกิดความเก่งและต่อยอดความคิด Improvise เพื่อสร้างความสามารถของทีมในการมองปัญหาอย่างถูกจุด การสร้างสรรค์ Solution  ที่มี  Innovation ใหม่ๆ ตลอดจนการการสร้างแนวปฎิบัติที่เป็นรูปธรรมที่มีคำมั่นสัญญาและส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทักษะเหล่านี้เป็นศิลปะของทีมงานที่ต้องผสมผสานความคิดที่หลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว
   
     M - Mutual success and happiness  ทีมงานจะต้องมีความรู้สึกร่วมในชัยชนะของทุกคนตลอดการเดินทางไปหาเป้าหมาย Win small but win often   เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเสริมสร้างพลังของทีมให้หึกเหิมและสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน การผสมความสำเร็จที่ละน้อยแต่ต่อเนื่องจะสร้างรอยยิ้มในการเดินทางให้เกิดขึ้น หลายทีมมองข้ามปัจจัยนี้ไปทำให้ให้ทีม Burn-out ระหว่างทางที่เดินไปและเป็นที่น่าเสียดายที่หลายครั้งกำลังจะถึงเป้าหมายที่วางไว้แต่หมดแรงเสียก่อน
   
     การสร้าง Hi-Trust Hi-Performance Team จึงเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรที่ผู้นำจะต้องสร้างความสามารถของทีมงานให้มีวุฒิภาวะในการก้าวข้ามวิกฤตด้วยรอยยิ้มจากสมองและหัวใจ
   


โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์
 


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us